02Sep/18

กฎหมายน่ารู้ (บีโอไอ) (thailand boi certificate)

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2557 หมายเหตุ คำชี้แจง ฉบับที่ 2/2557 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 10 มกราคม 2557 มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามข้อ 2 ของประกาศ กกท.ที่ 7/2556 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 มีความชัดเจนขึ้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกคำชี้แจงดังกล่าวนี้Read More…