พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520
BOI ANNOUNCEMENTS
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2557 หมายเหตุ
คำชี้แจง ฉบับที่ 2/2557 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 10 มกราคม 2557 มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามข้อ 2 ของประกาศ กกท.ที่ 7/2556 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 มีความชัดเจนขึ้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกคำชี้แจงดังกล่าวนี้
คำชี้แจง ฉบับที่ 1/2557 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 10 มกราคม 2557 มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามข้อ 1 ของประกาศ กกท.ที่ 7/2556 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกคำชี้แจงดังกล่าวนี้
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2556 หมายเหตุ
ประกาศ กกท.ที่ 7/2556 14 พฤศจิกายน 2556 มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 28 ตุลาคม 2556 แนวทางปฏิบัติตามมาตรการด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤติอุทกภัย คำชี้แจงเพิ่มเติม จากคำชี้แจงฉบับลงวันที่ 18 มกราคม 2556
ประกาศ สกท.ที่ ป.5/2556 10 ตุลาคม 2556 การยกเลิกหนังสือขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรเพื่อใช้ในการเดินพิธีการทางศุลกากร
คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 3 ตุลาคม 2556 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการการส่งเสริมวิสหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs)
ประกาศ กกท.ที่ ส.1/2556 30 กันยายน 2556 การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco – Car) รุ่นที่ ๒
ประกาศ สกท.ที่.ป.4/2556 23 สิงหาคม 2556 วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 1/2556 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 2 สิงหาคม 2556 การแต่งตั้งกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2556
ประกาศ สกท.ที่ ป.3/2556 19 มิถุนายน 2556 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็น เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก ให้ยกเลิกประกาศดังต่อไปนี้ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 25/2535, ที่ 8/2536, ที่ 9/2536, ป.3/2542, ป.6/2544 และที่ ป.8/2546
ประกาศ กกท.ที่ 6/2556 16 พฤษภาคม 2556 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ยกเลิกประกาศ กกท.ที่ 3/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศ กกท.ที่ 5/2556 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับแม่พิมพ์
ประกาศ กกท.ที่ 4/2556 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การขยายเวลาการอนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัย
ประกาศ กกท.ที่ 3/2556 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ยกเลิกประกาศ กกท.ที่ 3/2547 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนากิจการเกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ กกท.ที่ 8/2552 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2552 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกาศ กกท.ที่ 2/2556 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ประกาศ กกท.ที่ 1/2556 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คำชี้แจง ฉบับที่ 2/2556 18 มกราคม 2556 การปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย ให้ยกเลิกคำชี้แจงฯ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ให้ใช้ฉบับลงวันที่ 18 มกราคม 2556
ประกาศ สกท.ที่ ป.2/2556 15 มกราคม 2556 แนวทางการพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้ยกเลิกประกาศ สกท.ที่ 46/2534 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2534 เรื่อง แนวทางการพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์
ประกาศ สกท.ที่ ป.1/2556 15 มกราคม 2556 เชิญชวนให้เอกชนเป็นตัวแทนปฏิบัติงานตรวจสอบการทำลายเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย
คำชี้แจง ฉบับที่ 1/2556 3 มกราคม 2556 เรื่อง การใช้สิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนกรณีพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2550, 2/2552, 2/2553, 3/2554 และ 6/2554 สกท.จึงขอชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2555 หมายเหตุ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2555 19 ธันวาคม 2555 การแต่งตั้งกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2555 แต่งตั้งกรรมการและที่ปรึกษาเพิ่มเติมและแทนตำแหน่งที่ว่างลง
ประกาศ สกท. ที่ ป.6/2555 9 ตุลาคม 2555 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาการส่งเสริมการลงทุนกิจการรีไซเคิลฝุ่นจากเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า ประเภท 7.27.4 กิจการนำวัสดุที่ไม่ต้องการใช้แล้วแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ (Recycling)
ประกาศ กกท.ที่ ส.1/2555 5 กันยายน 2555 การแก้ไขเพิ่มเติมกิจการผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ แก้ไขเงื่อนไขของประเภทกิจการ 4.11 ประเภทย่อย 4.11.2 ของบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนท้ายประกาศ กกท.ที่ 10/2552 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2552
ประกาศ กกท.ที่ 3/2555 3 กันยายน 2555 การขยายเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย ให้ขยายเวลาการให้สิทธิ์ประโยชน์ฯ ตามประกาศ กกท.ที่ 4/2554 และประกาศ กกท. ที่ 7/2554
ประกาศ สกท.ที่ ป.5/2555 26 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การขยายเวลายื่นคำร้องขออนุมัติตัดบัญชีส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555
ประกาศ สกท.ที่ ป.4/2555 22 มิถุนายน 2555 การไม่อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยให้ยกเลิกประกาศ สกท.ที่ ป.4/2553 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2553
ประกาศ สกท.ที่ ป.3/2555 18 มิถุนายน 2555 เรื่อง เงื่อนไขและวิธีการสำหรับเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย ให้ยกเลิกประกาศ สกท.ที่ ป.9/2537 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2537 และ ให้ใช้ประกาศที่ ป.3/2555 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 แทน
ประกาศ กกท.ที่ 2/2555 23 เมษายน 2555 มาตรการเพิ่มเติมด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย
ประกาศ สกท.ที่ ป.2/2555 12 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert System)
คำสั่ง กกท.ที่ 1/2555 23 กุมภาพันธ์ 2555 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย
ประกาศ กกท.ที่ 1/2555 23 กุมภาพันธ์ 2555 มาตรการด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย
ประกาศ สกท.ที่ ป.1/2555 21 กุมภาพันธ์ 2555 ปรับปรุงเงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 36(1) ที่ได้รับความเสียหายจากวิกฤตอุทกภัย ยกเลิกประกาศ สกท. ที่ ป.4/2554 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
คำชี้แจง ฉบับที่ 1/2555 14 กุมภาพันธ์ 2555 คำชี้แจง เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2554 หมายเหตุ
คำชี้แจง ลำดับที่ 3/2554 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2554 1 ธันวาคม 2554 การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ประเภท 2.19 กิจการผลิตวัสดุนาโน หรือการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุนาโนที่ผลิตเอง (Manufactued Nano Material)
ประกาศ กกท.ที่ 7/2554 25 พฤศจิกายน 2554 การขยายเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย
ประกาศ สกท.ที่ ป.4/2554 15 พฤศจิกายน 2554 เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 36(1) ที่ได้รับความเสียหายจากวิกฤตอุทกภัย
คำสั่ง กกท.ที่ 3/2554 7 พฤศจิกายน 2554 การมอบอำนาจให้สำนักงานกระทำการแทน
คำสั่ง กกท.ที่ 2/2554 7 พฤศจิกายน 2554 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 1 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2554
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 7 ตุลาคม 2554 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ประกาศ สกท.ที่ ป.3/2554 25 กรกฎาคม 2554 อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 2/2554 4 กรกฎาคม 2554 การใช้สิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนกรณีพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2550, 2/2552, 2/2553, 3/2554 และ 6/2554
ประกาศ สกท.ที่ ป.2/2554 4 กรกฎาคม 2554 วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Machine Tracking (eMT online))
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 1/2554 10 มิถุนายน 2554 คำชี้แจงการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2554
ประกาศ กกท ที่ 6/2554 18 พฤษภาคม 2554 การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ประกาศ กกท ที่ 5/2554 18 พฤษภาคม 2554 การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 7/2547
ประกาศ สกท. ที่ ป1/2554 2 พฤษภาคม 2554 นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง
ประกาศ กกท ที่ ง.1/2554 24 มีนาคม 2554 การงดให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการโรงพยาบาล
คำสั่ง กกท ที่ 1/2554 21 กุมภาพันธ์ 2554 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 1) 14 กุมภาพันธ์ 2554 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2554
ประกาศ กกท ที่ 4/2554 17 มกราคม 2554 มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ประกาศ กกท ที่ 3/2554 17 มกราคม 2554 มาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท
ประกาศ กกท ที่ 2/2554 17 มกราคม 2554 การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ประกาศ กกท ที่ 1/2554 17 มกราคม 2554 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2) ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2553 หมายเหตุ
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 5/2553 3 ธันวาคม 2553 รายได้ของกิจการเขต DATA CENTER
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 4/2553 3 ธันวาคม 2553 การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNORATION – STI)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 23 พฤศจิกายน 2553 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2553
ประกาศ กกท.ที่ ส.3/2553 22 ตุลาคม 2553 การแก้ไขเพิ่มเติมกิจการประเภท 1.14
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2553 22 ตุลาคม 2553 การให้การส่งเสริมกิจการเขต DATA CENTER
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2553 8 ตุลาคม 2553 การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
คำสั่ง กกท ที่ 3/2553 13 กันยายน 2553 ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 26 สิงหาคม 2553 การแต่งตั้งที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2553
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 26 สิงหาคม 2553 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2553
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 3/2553 14 กรกฎาคม 2553 คำชี้แจงการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2553
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2553 18 มิถุนายน 2553 อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้รับคุณภาพ
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 2/2553 18 มิถุนายน 2553 คำชี้แจงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2553
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2553 3 มิถุนายน 2553 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว
คำสั่ง สกท ที่ น.2/2553 3 มิถุนายน 2553 การแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติราชการในคณะอนุกรรมการศึกษานโยบายควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ใช้ได้ 2 ทาง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 3 พฤษภาคม 2553 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศ กกท ที่ 3/2553 23 เมษายน 2553 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ตามมาตรา 36(1) และ (2)
ประกาศ กกท ที่ 2/2553 23 เมษายน 2553 การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 1/2553 25 มีนาคม 2553 คำชี้แจงนโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ระเบียบ สกท ฉบับที่ 1/2553 17 มีนาคม 2553 กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน
คำสั่ง กกท ที่ 2/2553 10 มีนาคม 2553 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษานโยบายควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ใช้ได้ 2 ทาง
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2553 22 กุมภาพันธ์ 2553 การกำหนดขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ให้การส่งเสริมในประเภท 1.11.8 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารพร้อมรับประทาน หรืออารหารกึ่งพร้อมรับประทาน
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2553 5 มกราคม 2553 การปรับปรุงประเภทกิจการ 1.1 กิจการเพาะขยายพันธุ์พืชและปรับปรุงพันธุ์พืช
ประกาศ กกท ที่ 1/2553 5 มกราคม 2553 นโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
คำสั่ง กกท ที่ 1/2553 5 มกราคม 2553 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศเพิ่มเติม
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2552 หมายเหตุ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2552 2 พฤศจิกายน 2552 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศ กกท ที่ 11/2552 15 ตุลาคม 2552 การให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION – STI)
คำสั่ง กกท ที่ 3/2552 15 ตุลาคม 2552 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายส่งเสริมการลงทุน กิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH)
ประกาศ กกท ที่ 12/2552 15 ตุลาคม 2552 มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุนในปีแห่งการลงทุน 2551-2552
ประกาศ กกท ที่ 10/2552 15 ตุลาคม 2552 ประเภท ขนาด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของแต่ละประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 5/2552 15 ตุลาคม 2552 การปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง
คำสั่ง สกท ที่ น.2/2552 7 ตุลาคม 2552 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมด้านพัฒนาทักษะเทคโนโลยี และนวัตกรรม และคำขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา
คำชี้แจง ลำดับที่ 4/2552 18 กันยายน 2552 มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 8 กันยายน 2552 ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน พ.ศ. 2552
คำสั่ง กกท ที่ 2/2552< 25 สิงหาคม 2552 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ<
ประกาศ กกท ที่ 9/2552< 25 สิงหาคม 2552 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้<
ประกาศ กกท ที่ 8/2552< 25 สิงหาคม 2552 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 3/2552 31 กรกฎาคม 2552 คำชี้แจงการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2552<
No.3/2552< 17 กรกฎาคม 2552 Additional activities under the special measures to stimulate investment during Thailand Investment Years 2008-2009<
ประกาศ กกท ที่ ส.5/2552< 15 กรกฎาคม 2552 การส่งเสริมกิจการประกอบรถยนต์แบบใหม่<
ประกาศ กกท ที่ ส.4/2552< 15 กรกฎาคม 2552 การปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง<
ประกาศ กกท ที่ 7/2552< 15 กรกฎาคม 2552 มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 2/2552 13 กรกฎาคม 2552 คำชี้แจงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยการปรับปรุงเทคโนโลยี เพื่อผลิตผิลตภัณฑ์ชนิดใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2552<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 1/2552< 16 มิถุนายน 2552 คำชี้แจงการขอเพิ่มกำลังผลิตสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 6/2549<
ประกาศ กกท ที่ ส.3/2552< 29 พฤษภาคม 2552 การแก้ไขและปรับปรุงประเภทกิจการและเงื่อนไขกิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และกิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ<
ประกาศ กกท ที่ 6/2552< 29 พฤษภาคม 2552 การแก้ไขเพิ่มเติมการให้สิทธิและประโยชน์สำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION-STI)<
ประกาศ กกท ที่ 5/2552< 29 พฤษภาคม 2552 การขยายเวลายกเว้นอากรขาเข้าสำหรับแม่พิมพ์
ประกาศ กกท ที่ 4/2552< 29 พฤษภาคม 2552 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยการปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่<
2/2552< 29 พฤษภาคม 2552 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2552<
ประกาศ กกท ที่ 3/2552< 21 เมษายน 2552 เพิ่มประเภทกิจการตามมาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุนในปีแห่งการลงทุน 2551-2552<
ประกาศ กกท ที่ 2/2552< 21 เมษายน 2552 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต<
ประกาศ กกท ที่ 1/2552< 21 เมษายน 2552 การขยายเวลาการให้สิทธิและประโยชน์แก่โครงการที่ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนในเขต 2 รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2552< 21 เมษายน 2552 การปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2552< 21 เมษายน 2552 การให้การส่งเสริมกิจการผลิตอาหารทางการแพทย์ (Medical food) และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำหรับงานสาธารณูปโภค<
คำสั่ง กกท ที่ 1/2552< 4 มีนาคม 2552 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2552< 19 กุมภาพันธ์ 2552 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2552<
ระเบียบ สกท ฉบับที่ 1/2552< 9 มกราคม 2552 ว่าด้วยการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2551 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป. 2/2551< 16 ธันวาคม 2551 อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้รับคุณภาพ<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2551< 28 พฤศจิกายน 2551 การส่งเสริมกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และกิจการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม<
ประกาศ กกท ที่ 3/2551< 28 พฤศจิกายน 2551 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2)<
ประกาศ กกท ที่ 2/2551< 28 พฤศจิกายน 2551 มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุนในปีแห่งการลงทุน 2551-2552<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2551< 5 พฤศจิกายน 2551 เอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2551< 31 ตุลาคม 2551 การแก้ไขปรับปรุงประเภทกิจการ 7.9<
คำสั่ง กกท ที่ 4/2551< 17 ตุลาคม 2551 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551< 13 ตุลาคม 2551 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ กกท ที่ 1/2551< 8 กรกฎาคม 2551 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัย<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 2/2551< 30 พฤษภาคม 2551 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
คำสั่ง กกท ที่ 3/2551< 2 เมษายน 2551 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 1/2551< 10 มีนาคม 2551 คำขอรับการส่งเสริมการลงทุน มาตราการส่งเสริมการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551< 7 มีนาคม 2551 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
คำสั่ง กกท ที่ 2/2551< 22 มกราคม 2551 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ<
คำสั่ง กกท ที่ 1/2551< 22 มกราคม 2551 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอการลงทุนผลิตเหล็กขั้นต้นเพื่อผลิตเหล็กคุณภาพสูง<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2550 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2550< 26 ธันวาคม 2550 การปรับปรุงเงื่อนไขกิจการเขตอุตสาหกรรม<
ประกาศ กกท ที่ ส.11/2550< 21 ธันวาคม 2550 การปรับปรุงกิจการซ่อมชิ้นส่วนยานพาหนะ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2550< 7 ธันวาคม 2550 แนวทางส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตเหล็กขั้นต้นเพื่อผลิตเหล็กคุณภาพสูง<
ประกาศ กกท ที่ ส.10/2550< 14 พฤศจิกายน 2550 การปรับปรุงประเภทกิจการเขตอุตสาหกรรม<
ประกาศ กกท ที่ ส.9/2550< 14 พฤศจิกายน 2550 การส่งเสริมกิจการประกอบรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่<
ประกาศ กกท ที่ ส.8/2550< 14 พฤศจิกายน 2550 การส่งเสริมกิจการประกอบรถยนต์นั่งส่วนบุคคล<
ประกาศ กกท ที่ 7/2550< 14 พฤศจิกายน 2550 การปรับปรุงเงื่อนไขของกิจการนิคมอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร<
ประกาศ กกท ที่ 6/2550< 14 พฤศจิกายน 2550 การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการส่งเสริมให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี< 9 ตุลาคม 2550 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ แทนนายการุณ กิตติสถาพร)<
ประกาศ กกท ที่ 5/2550< 14 กันยายน 2550 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งเสริมกิจการฟอกย้อมและแต่งสำเร็จ<
ประกาศ กกท ที่ 4/2550< 14 กันยายน 2550 มาตการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคอุตสาหกรรม – สถาบันการศึกษา<
ประกาศ กกท ที่ 3/2550< 14 กันยายน 2550 มาตรการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม<
ประกาศ กกท ที่ 2/2550< 14 กันยายน 2550 มาตการส่งเสริมการลงทุนเป็นกรณีพิเศษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้<
ประกาศ กกท ที่ ส.6/2550< 14 กันยายน 2550 การแก้ไขประเภทกิจการ 6.2 กิจการผลิตเคมีภัณฑ์<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 2/2550< 10 กันยายน 2550 คำชี้แจงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ประเภท 7.30 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)<
ประกาศ กกท ที่ ส.5/2550< 4 มิถุนายน 2550 การปรับปรุงและแก้ไขประเภทและเงื่อนไขกิจการผลิตหรือถนอมอาหาร หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย<
ประกาศ กกท ที่ ส.4/2550< 10 เมษายน 2550 การปรับปรุงและแก้ไขประเภทและเงื่อนไขกิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ<
ประกาศ กกท ส.3/2550< 10 เมษายน 2550 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์<
ประกาศ กกท ส.2/2550< 10 เมษายน 2550 การให้การส่งเสริมกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)<
ประกาศ กกท ที่ 1/2550< 10 เมษายน 2550 มาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคอุตสาหกรรม-สถาบันการศึกษา<
คำสั่ง กกท ที่ 1/2550< 30 มีนาคม 2550 แต่งตั้งคณะทำงานเจรจาและพิจารณาข้อเสนอการลงทุนผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี< 14 มีนาคม 2550 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ แทนนายปรีดิยาธร เทวกุล)<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 1/2550 16 กุมภาพันธ์ 2550 คำชี้แจงการขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION – STI)<
ประกาศ กกท ส.1/2550< 18 มกราคม 2550 กิจการเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับประกอบการค้าเสรี (Free Trade Zone) และเขตปลอดอากร (Free Zone)<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2549 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2549< 29 ธันวาคม 2549 แก้ไขเพิ่มเติมวิธีปฏิบัติการตัดบัญชีวัตถุดิบและของที่นำเข้าเพื่อการส่งออก<
คำสั่ง กกท ที่ 4/2549< 4 ธันวาคม 2549 การมอบอำนาจให้สำนักงานกระทำการแทน<
คำสั่ง กกท ที่ 3/2549< 4 ธันวาคม 2549 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ<
คำสั่ง กกท ที่ 2/2549< 29 พฤศจิกายน 2549 การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอการลงทุนผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี< 3 พฤศจิกายน 2549 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
ระเบียบ สกท ฉบับ ที่ 1/2549< 11 สิงหาคม 2549 แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ กกท ส.3/2549< 27 มิถุนายน 2549 การปรับปรุงประเภทกิจการ 4.8 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2549< 27 มิถุนายน 2549 การแก้ไขประเภทกิจการ 6.2 กิจการผลิตเคมีภัณฑ์<
กกท ที่ 8/2549 27 มิถุนายน 2549 นโยบายส่งเสริมโครงการลงทุนต่อเนื่องระยะยาวที่มีการลงทุนสูงและมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า (สำหรับโครงการที่ลงทุนต่อเนื่องระยะยาวที่มีการลงทุนสูงและมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า โปรดติดต่อขอรายละเอียดจากสำนักงาน)<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี< 22 พฤษภาคม 2549 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นายสันติ วิลาสศักดานนท์ และคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม)<
ประกาศ กกท ที่ 7/2549< 20 มีนาคม 2549 นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตเวเฟอร์วงจรรวม<
ประกาศ กกท ที่ 6/2549< 20 มีนาคม 2549 การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า<
5/2549< 20 มีนาคม 2549 นโยบายส่งเสริมโครงการลงทุนต่อเนื่องระยะยาวสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า (สำหรับโครงการที่ลงทุนต่อเนื่องระยะยาวสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า โปรดติดต่อขอรายละเอียดจากสำนักงาน)<
ประกาศ กกท ที่ 4/2549< 20 มีนาคม 2549 นโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า<
ประกาศ กกท ที่ 3/2549< 20 มีนาคม 2549 การให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION-SIT)<
ประกาศ กกท ที่ 2/2549< 20 มีนาคม 2549 นโยบายส่งเสริมกิจการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพัฒนาทักษะบุคลากร<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2549< 20 มีนาคม 2549 การให้การส่งเสริมในประเภท 6.8 กิจการผลิตยาและหรือสารออกฤทธิ์สำคัญในยา<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2549 (เอกสารแนบท้าย)< 19 มีนาคม 2549 รายละเอียดของผู้ประกอบการธุรกิจตรวจสอบส่วนสูญเสียทั้ง 13 ราย<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2549< 19 มีนาคม 2549 การอนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ<
คำสั่ง กกท ที่ 1/2549< 15 กุมภาพันธ์ 2549 การแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการให้สิทธิและประโยชน์ ตามมาตรา 36(1) และ (2)<
1/2549< 15 กุมภาพันธ์ 2549 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2)<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2549< 10 มกราคม 2549 กำหนดวิธีการรายงานผลการดำเนินงานก่อนใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2548 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2548< 27 ธันวาคม 2548 อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้รับคุณภาพ<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2548< 27 ธันวาคม 2548 หลักเกณฑ์การขอใช้สิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรด้วยระบบ Electronic Machine Tracking (eMT)<
ประกาศ กกท ที่ ส.5/2548< 5 ตุลาคม 2548 การให้การส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง<
ประกาศ กกท ที่ ส.4/2548< 5 ตุลาคม 2548 การให้การส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตพลังงานทดแทน<
ประกาศ กกท ที่ ส.3/2548< 5 ตุลาคม 2548 การแก้ไขประเภทกิจการ 4.23 กิจการผลิตรถยนต์<
ประกาศ กกท ที่ 5/2548< 5 ตุลาคม 2548 การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่ใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี< 8 สิงหาคม 2548 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
คำสั่ง กกท ที่ 2/2548< 10 มิถุนายน 2548 การมอบอำนาจให้สำนักงานกระทำการแทน<
คำสั่ง กกท ที่ 1/2548< 10 มิถุนายน 2548 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี< 26 พฤษภาคม 2548 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2548 (รายชื่อแนบท้าย)< 23 มีนาคม 2548 (รายชื่อแนบท้าย) รายละเอียดของผู้ประกอบการธุรกิจตรวจสอบส่วนสูญเสียทั้ง 12 ราย<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2548< 22 มีนาคม 2548 อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ<
ประกาศ กกท ที่ 4/2548< 8 มีนาคม 2548 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมและกิจการที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2548< 4 มีนาคม 2548 นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการที่เสียหายจากธรณีพิบัติภัย (คลื่นสึนามิ)<
ประกาศ กกท ที่ 3/2548< 11 กุมภาพันธ์ 2548 นโยบายส่งเสริมการลงทุนโครงการที่เป็นรัฐวิสาหกิจและกิจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ<
ประกาศ กกท ที่ 2/2548< 11 กุมภาพันธ์ 2548 นโยบายส่งเสริมกิจการผลิตเหล็กขั้นต้น
ประกาศ กกท ที่ 1/2548< 11 กุมภาพันธ์ 2548 นโยบายส่งเสริมการโยกย้ายการผลิตและการรับช่วงการผลิตของกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนไปสู่ภูมิภาค<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2548< 11 กุมภาพันธ์ 2548 การให้การส่งเสริมกิจการธุรกิจรับจ้างบริหารระบบธูรกิจ (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING – BPO)<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2548< 18 มกราคม 2548 เรื่อง กำหนดเวลานำเข้าเครื่องจักร และการเปิดดำเนินการ<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2547 หมายเหตุ
ประกาศ กกท ที่ ส.13/2547< 28 ธันวาคม 2547 การให้การส่งเสริมกิจการไซโลระบบควบคุมบรรยากาศ<
ประกาศ กกท ที่ ส.12/2547< 28 ธันวาคม 2547 การให้การส่งเสริมกิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center)<
ประกาศ กกท ที่ ส.11/2547< 28 ธันวาคม 2547 การให้การส่งเสริมกิจการประกอบรถจักรยานยนต์<
ประกาศ กกท ที่ 11/2547< 28 ธันวาคม 2547 การขยายเวลายกเว้นอากรขาเข้าสำหรับแม่พิมพ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์<
ประกาศ กกท ที่ 10/2547< 20 ธันวาคม 2547 การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่ใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน<
ประกาศ กกท ที่ ส.10/2547< 20 ธันวาคม 2547 การเพิ่มเติมสิทธิและประโยชน์แก่กิจการที่เกี่ยวกับการผลิตพลังงานทดแทน<
ประกาศ กกท ที่ ส.9/2547< 20 ธันวาคม 2547 การให้การส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน<
ประกาศ กกท ที่ ส. 8/2547< 20 ธันวาคม 2547 การให้การส่งเสริมกิจการสนับสนุนการพำนักระยะยาว<
(ฉบับที่ ๕)< 3 ธันวาคม 2547 ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๗<
ประกาศ กกท ที่ ส.7/2547< 19 พฤศจิกายน 2547 การให้การส่งเสริมกิจการผลิตคาร์บอนแบลก (Carbon Black)<
ประกาศ กกท ที่ 9/2547< 19 พฤศจิกายน 2547 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม SEMICONDUCTOR<
คำสั่ง สกท ที่ น.9/2547< 12 พฤศจิกายน 2547 วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิตหรือไม่ได้คุณภาพ<
ประกาศ สกท ที่ ป.9/2547< 19 ตุลาคม 2547 หลักเกณฑ์และวิธีการอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (MCTS)<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 3/2547< 14 ตุลาคม 2547 เรื่อง แบบคำขอรับการส่งเสริมใหม่<
ป 8/2547< 14 ตุลาคม 2547 เรื่อง การมอบหมายให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตรวจสอบและรับรองสูตรการผลิตสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก<
ป 7/2547< 6 กันยายน 2547 เรื่อง อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ<
ป 5/2547< 5 กันยายน 2547 เรื่อง การกำหนดความหมายของงาน Digital Content<
ป 4/2547< 4 กันยายน 2547 เรื่อง การกำหนดกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์<
ป 3/2547< 3 กันยายน 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติแก้ไขโครงการกรณีที่มีการลงทุนเพิ่ม<
ป 2/2547< 2 กันยายน 2547 เรื่อง เชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิตหรือไม่ได้คุณภาพ<
ป 1/2547< 1 กันยายน 2547 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรวบรวม จัดเก็บ และ กำจัดขยะ สำหรับกิจการเขตอุตสาหกรรม<
ส.6/2547< 6 สิงหาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุงประเภทกิจการ 7.5.4 กิจการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์<
ส.5/2547< 5 สิงหาคม 2547 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการการค้าระหว่างประเทศ<
ประกาศ กกท ที่ ส.4/2547< 4 สิงหาคม 2547 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการผลิตก๊าซที่มีความบริสุทธิ์สูงหรือก๊าซผสมซึ่งส่วนผสมมีความถูกต้องแม่นยำในวิธีการผลิตและตรวจวิเคราะห์สูง<
ประกาศ กกท ที่ ส.3/2547< 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุงประเภทกิจการ 5.8 กิจการซอฟต์แวร์<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2547< 2 สิงหาคม 2547 เรื่อง นโยบายการให้การส่งเสริมการลงทุนแก่อุตสาหกรรมภาพยนตร์<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2547< 1 สิงหาคม 2547 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<
ประกาศ สกท ที่ ป 6/2547< 13 กรกฎาคม 2547 เรื่อง กิจการสร้างภาพยนตร์ไทยหรือการให้บริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์หรือบริการ Multimedia<
ประกาศ กกท ที่ 8/2547< 8 กรกฎาคม 2547 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมกิจการฟอกย้อมและแต่งสำเร็จ<
ประกาศ กกท ที่ 7/2547< 7 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2543<
ประกาศ กกท ที่ 6/2547< 6 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION-STI)<
ประกาศ กกท ที่ 5/2547< 5 กรกฎาคม 2547 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive (HDD)<
ประกาศ กกท ที่ 4/2547< 4 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การเพิ่มประเภทกิจการตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION – STI) (ยกเลิก..ให้ใช้ประกาศ กกท. ที่ 6/2547 แทน)<
ประกาศ กกท ที่ 3/2547< 3 กรกฎาคม 2547 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนากิจการเกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร ในสามจังหวัดขายแดนภาคใต้<
ประกาศ กกท ที่ 2/2547< 2 กรกฎาคม 2547 เรื่อง กำหนดให้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นเขตส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ กกท ที่ 1/2547< 1 กรกฎาคม 2547 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION – STI) (ยกเลิก..ให้ใช้ประกาศ กกท. ที่ 6/2547 แทน)<
คำสั่ง สกท ที่ น.8/2547< 11 มิถุนายน 2547 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์แนว DESIGN<
ระเบียบ สกท ฉบับที่ 2/2547< 2 มิถุนายน 2547 เรื่อง การโอน ควบ รวมกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน<
ระเบียบ สกท ฉบับที่ 1/2547< 1 มิถุนายน 2547 เรื่อง กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2546 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.9/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การกำหนดขอบข่ายธุรกิจสำหรับกิจการในหมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค<
ประกาศ สกท ที่ ป.8/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2) สำหรับกิจการ ที่ประกอบการอยู่เดิม<
ประกาศ สกท ที่ ป.6/2546< 1 กันยายน 2546 (เอกสารแนบท้าย)<
ประกาศ สกท ที่ ป.5/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง กำหนดเวลานำเข้าเครื่องจักร<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติการนำเครื่องจักรเก่าใช้แล้วเข้ามาใช้ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง คำจำกัดความของส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โครงโรงงานสำเร็จรูป วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น<
ประกาศ กกท ที่ ส. 5/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการให้การส่งเสริมกิจการศูนย์การออกอบบ (DESIGN CENTER)<
ประกาศ กกท ที่ ส. 4/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการประเภทเขตอุตสาหกรรมการพิมพ์<
ประกาศ กกท ที่ ส.3/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือชิ้นส่วนแบบครบวงจร<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการคอลล์เซ็นเตอร์ (Call Center)<
ประกาศ กกท ที่ 7/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการเกษตรไทย<
คำชี้แจง< 1 กันยายน 2546 คำชี้แจง..ประกอบการขอรับการส่งเสริมตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 6/2546 เรื่อง นโยบายส่งเสริม SMEs ของประเทศไทย<
ประกาศ กกท ที่ 5/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ<
ประกาศ กกท ที่ 4/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการพิมพ์<
ประกาศ กกท ที่ 3/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2)<
ประกาศ กกท ที่ 2/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัย<
ประกาศ กกท ที่ 1/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรเพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิม<
ประกาศ สกท ที่ ป.7/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง แบบคำขอรับการส่งเสริม<
ประกาศ สกท ที่ ป.7/2546< 1 กันยายน 2546 (เอกสารแนบท้าย)<
ประกาศ สกท ที่ ป.6/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ<
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง เชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ กกท ที่ 6/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง นโยบายส่งเสริม SMEs ของประเทศไทย<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2545 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง กำหนดแผนการดำเนินการและขอบข่ายกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง กำหนดเวลาการนำเข้าเครื่องจักร และการเปิดดำเนินการ<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2545 1 กันยายน 2545 เรื่อง การกำหนดความหมายรายการเงินลงทุน
ประกาศ กกท ที่ ส.6/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การแก้ไขชื่อและเงื่อนไขประเภท ๑.๒๕ กิจการแปรรูปไม้ยางพารา<
ประกาศ กกท ที่ ส.5/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงประเภทกิจการ ๗.๙<
ประกาศ กกท ที่ ส.4/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ<
ประกาศ กกท ที่ ส.3/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การผ่อนผันที่ตั้งโรงงานสำหรับกิจการที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การกำหนดประเภทกิจการที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการการนำวัสดุที่ไม่ต้องการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่<
ประกาศ กกท ที่ 2/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การยกเลิกเงื่อนไขเขตที่ตั้งโรงงาน<
ประกาศ กกท ที่ 1/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การให้สิทธิและประโยชน์เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับประกอบการค้าเสรี<
ประกาศ กกท ที่ ง.1/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การงดให้การส่งเสริมการลงทุนกิจการประกอบรถจักรยานยนต์ประเภท ๔ จังหวะ<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง แบบคำขอรับการส่งเสริม.<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2544 หมายเหตุ
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2544 22 ตุลาคม 2544 การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขกิจการซอฟต์แวร์ และกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สกท ที่ ป.13/2544< 1 กันยายน 2544 วิธีปฏิบัติในการขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (MCTS)<
ประกาศ สกท ที่ ป.12/2544< 1 กันยายน 2544 การกำหนดสัดส่วน หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล<
ประกาศ สกท ที่ ป.11/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติแก้ไขโครงการกรณีที่มีการลงทุนเพิ่ม<
ประกาศ สกท ที่ ป.9/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติรายการวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น มาตรา 30<
ประกาศ สกท ที่ ป.8/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (MCTS)<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2544< 1 กันยายน 2544 อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ และรับรองการส่งออก<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2544< 1 กันยายน 2544 แก้ไขเพิ่มเติมคำจำกัดความของส่วนประกอบ อุปกรณ์ อะไหล่ และสิ่งอื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็น<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร<
ประกาศ กกท ที่ 4/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำหรับเป็น ที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัย (ใช้ประกาศที่ 2/2546 แทน)<
ประกาศ กกท ที่ 3/2544< 1 กันยายน 2544 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ตามมาตรา ๓๖ (๑) และ (๒)<
ประกาศ กกท ที่ 2/2544< 1 กันยายน 2544 การผ่อนผันเงื่อนไขเกี่ยวกับที่ตั้งสถานประกอบการสำหรับการขยายกิจการ<
ประกาศ กกท ที่ 1/2544< 1 กันยายน 2544 การผ่อนผันหลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการลงทุน ของกิจการที่ตั้งสถานประกอบการ<
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2544< 1 กันยายน 2544 กำหนดวิธีการรายงานผลการดำเนินการก่อนใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล<
ประกาศ สกท ที่ ป.5/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<
ประกาศ สกท ที่ ป.6/2544< 1 กันยายน 2544 กำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2) สำหรับกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม<
ประกาศ สกท ที่ ป.7/2544< 1 กันยายน 2544 การกำหนดอัตราชดเชยภาระภาษีที่แฝงอยู่ในการผลิตชิ้นส่วนในประเทศสำหรับรถยนต์ที่ส่งออก<
ประกาศ สกท ที่ ป.10/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุมัติลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2543 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.15/2543< 1 กันยายน 2543 กิจการสร้างภาพยนตร์ไทยหรือการให้บริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์หรือบริการ Multimedia<
ประกาศ สกท ที่ ป.14/2543< 1 กันยายน 2543 กำหนดขอบข่ายกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์<
ประกาศ สกท ที่ ป.13/2543< 1 กันยายน 2543 กำหนดขอบข่ายกิจการวิจัยและพัฒนา<
ประกาศ สกท ที่ ป.12/2543< 1 กันยายน 2543 กำหนดขอบข่ายธุรกิจสำหรับกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน<
ประกาศ สกท ที่ ป.11/2543< 1 กันยายน 2543 กำหนดแผนการดำเนินการและขอบข่ายธุรกิจสำหรับกิจการสำนักงานภูมิภาค<
ประกาศ สกท ที่ ป.10/2543< 1 กันยายน 2543 เงื่อนไขของกิจการเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และกิจการเขตอุตสาหกรรม<
ประกาศ สกท ที่ ป.8/2543< 1 กันยายน 2543 มาตรการสนับสนุนการลงทุน<
ประกาศ สกท ที่ ป.7/2543< 1 กันยายน 2543 แนวทางการพิจารณาลดหย่อนภาษีอากรสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น<
ประกาศ สกท ที่ ป.6/2543< 1 กันยายน 2543 หลักเกณฑ์ให้ใช้การค้ำประกันอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น<
ประกาศ สกท ที่ ป.5/2543< 1 กันยายน 2543 เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบตามมาตรา 36(1)<
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2543< 1 กันยายน 2543 เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบตามมาตรา 30<
ประกาศ กกท ที่ 2/2543< 1 กันยายน 2543 เรื่อง ประเภท ขนาด และเงื่อนไขของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ กกท ที่ 1/2543< 1 กันยายน 2543 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2543< 1 กันยายน 2543 การขยายระยะเวลาของมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2543< 1 กันยายน 2543 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการส่งเสริมให้ธุรกิจได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2543< 1 กันยายน 2543 การขยายระยะเวลาของมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ<
ระเบียบ สกท ฉบับ 2/2543< 1 กันยายน 2543 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน<
ระเบียบ สกท ที่ 1/2543< 1 กันยายน 2543 กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน<
ที่ 2/2543 (เอกสารแนบท้าย)< 22 สิงหาคม 2543 บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2542 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป. 7/2542< 7 ธันวาคม 2542 คำจำกัดความของส่วนประกอบ อุปกรณ์ อะไหล่ และสิ่งอื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น<
ประกาศ สกท ที่ ป.6/2542< 6 ธันวาคม 2542 การพิจารณาขยายเวลาการเริ่มงาน<
ประกาศ สกท ที่ ป.5/2542< 5 ธันวาคม 2542 การพิจารณาขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร และการนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะ<
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2542< 4 ธันวาคม 2542 การพิจารณาอนุญาตเปิดดำเนินการ<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2542< 3 ธันวาคม 2542 กำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2) สำหรับกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2542 < 2 ธันวาคม 2542 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการส่งเสริมให้ธุรกิจได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2542< 1 ธันวาคม 2542 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการเร่งรัดการส่งออก<
ประกาศ กกท ที่ ส.5/2542< 25 พฤศจิกายน 2542 การแก้ไขเพิ่มเติมประเภท 7.9 กิจการขนส่งทางเรือ<
ประกาศ กกท ที่ ส.4/2542 < 22 กันยายน 2542 การให้การส่งเสริมกิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป (International Procurement Office – IPO)<
ประกาศ กกท ที่ ส.3/2542 < 21 กันยายน 2542 การแก้ไขปรับปรุงประเภทกิจการ 7.21<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2542< 2 กันยายน 2542 การให้การส่งเสริมกิจการค้าปลีกและหรือค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2542< 9 กุมภาพันธ์ 2542 การให้การส่งเสริมกิจการตัดและแปรรูปเหล็กแผ่น<
ประกาศ กกท ที่ 2/2542< 6 มกราคม 2542 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ<
ประกาศ กกท ที่ 1/2542< 5 มกราคม 2542 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36 (1) และ (2)<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2541 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.13/2541 2 กันยายน 2541 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 36(4)
ประกาศ สกท ที่ ป.14/2541< 18 สิงหาคม 2541 กำหนดวิธีการรายงานรายได้ผู้ได้รับการส่งเสริม<
ประกาศ สกท ที่ ป.16/2541< 23 มีนาคม 2541 มาตรการส่งเสริมให้ธุรกิจได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000<
ประกาศ สกท ที่ ป.15/2541< 20 มีนาคม 2541 การผ่อนผันเงื่อนไขหลักเกณฑ์การร่วมทุน<
ประกาศ สกท ที่ ป.11/2541< 15 มีนาคม 2541 มาตรการเร่งรัดเพื่อการส่งออก<
ประกาศ สกท ที่ ป.9/2541< 13 มีนาคม 2541 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ<
ประกาศ สกท ที่ ป.8/2541< 11 มีนาคม 2541 การแก้ไขเพิ่มเติมการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสำหรับโครงการที่ตั้งอยู่ในเขต 1 หรือเขต 2<
ประกาศ สกท ที่ ป.6/2541< 9 มีนาคม 2541 การขออนุญาตโอนเครื่องจักรไปเพื่อทำสัญญาเช่าแบบลีสซิ่งหรือทำสัญญาเช่าซื้อ<
ประกาศ สกท ที่ ป.5/2541< 9 มีนาคม 2541 หลักเกณฑ์การขอชำระภาษีอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ไม่สามารถผลิตเพื่อส่งออกได้<
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2541< 7 มีนาคม 2541 วิธีปฏิบัติในการยื่นขอแก้ไขอัตราส่วนผู้ถือหุ้นเปลี่ยนสถานที่ตั้งโรงงานและเปลี่ยนสิทธิประโยชน์<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2541< 5 มีนาคม 2541 หลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ดำเนินการอยู่แล้ว<
ปรกาศ สกท ที่ ป.2/2541< 3 มีนาคม 2541 แก้ไขเพิ่มเติมการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสำหรับโครงการที่ตั้งอยู่ในเขต 1หรือเขต2<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2541< 1 มีนาคม 2541 หลักเกณฑ์การขอรับความคุ้มครองโดยขอขยายระยะเวลาการลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบ<
ประกาศ กกท ที่ 2/2541< 4 มกราคม 2541 การเพิ่มเติมประเภทอุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่เดิม ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์<
ประกาศ กกท ที่ 1/ 2541< 1 มกราคม 2541 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิม ให้ได้รับสิทธิและประโยชน ์<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2540 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.13/2540< 23 สิงหาคม 2540 กำหนดให้อุตสาหกรรมสนับสนุน 19 ประเภท เป็นกิจการที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ<
ประกาศ สกท ที่ ป.12/2540< 22 สิงหาคม 2540 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสำหรับโครงการที่ตั้งอยู่ในเขต 1 หรือเขต 2<
ประกาศ สกท ที่ ป.11/2540< 20 สิงหาคม 2540 หลักเกณฑ์การส่งเสริมกิจการเกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตร<
ประกาศ สกท ที่ ป.10/2540< 20 สิงหาคม 2540 มาตรการสนับสนุนการลงทุนในภาวการณ์ปัจจุบัน<
ประกาศ สกท ที่ ป.9/2540< 9 สิงหาคม 2540 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร<
ประกาศ สกท ที่ ป.5/2540< 20 มิถุนายน 2540 ขอบเขตของกิจการซอฟต์แวร์ และเงื่อนไขของกิจการสวนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่อยู่ข่ายให้การส่งเสริม<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2538 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2538< 22 พฤษภาคม 2538 กำหนดอายุเครื่องจักร<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2537 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.9/2537 12 ธันวาคม 2537 เงื่อนไขและวิธีการสำหรับเครื่องจักรที่ชำรุดหรือเสียหาย
ประกาศ สกท ที่ ป.11/2537< 16 พฤษภาคม 2537 เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียของวัตถุดิบตามมาตรา 36(1)<
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2537< 3 มีนาคม 2537 หลักเกณฑ์การใช้สิทธิและประโยชน์พิเศษตามมาตรา 35(3) และ (4)<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2536 หมายเหตุ
(ป) ที่ 9/2536 6 พฤษภาคม 2536 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2535 หมายเหตุ
(ป) ที่ 25/2535 10 พฤศจิกายน 2535 วิธีปฏิบัติในการตัดบัญชีวัตถุดิบและของที่นำเข้าเพื่อการส่งออก
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2534 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ 46/2534< 22 ตุลาคม 2534 แนวทางการพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์<

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

thailand-boi-certificate
BOI ANNOUNCEMENTS
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2557 หมายเหตุ
คำชี้แจง ฉบับที่ 2/2557 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 10 มกราคม 2557 มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามข้อ 2 ของประกาศ กกท.ที่ 7/2556 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 มีความชัดเจนขึ้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกคำชี้แจงดังกล่าวนี้
คำชี้แจง ฉบับที่ 1/2557 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 10 มกราคม 2557 มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามข้อ 1 ของประกาศ กกท.ที่ 7/2556 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกคำชี้แจงดังกล่าวนี้
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2556 หมายเหตุ
ประกาศ กกท.ที่ 7/2556 14 พฤศจิกายน 2556 มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 28 ตุลาคม 2556 แนวทางปฏิบัติตามมาตรการด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤติอุทกภัย คำชี้แจงเพิ่มเติม จากคำชี้แจงฉบับลงวันที่ 18 มกราคม 2556
ประกาศ สกท.ที่ ป.5/2556 10 ตุลาคม 2556 การยกเลิกหนังสือขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรเพื่อใช้ในการเดินพิธีการทางศุลกากร
คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 3 ตุลาคม 2556 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการการส่งเสริมวิสหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs)
ประกาศ กกท.ที่ ส.1/2556 30 กันยายน 2556 การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco – Car) รุ่นที่ ๒
ประกาศ สกท.ที่.ป.4/2556 23 สิงหาคม 2556 วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 1/2556 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 2 สิงหาคม 2556 การแต่งตั้งกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2556
ประกาศ สกท.ที่ ป.3/2556 19 มิถุนายน 2556 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็น เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก ให้ยกเลิกประกาศดังต่อไปนี้ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 25/2535, ที่ 8/2536, ที่ 9/2536, ป.3/2542, ป.6/2544 และที่ ป.8/2546
ประกาศ กกท.ที่ 6/2556 16 พฤษภาคม 2556 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ยกเลิกประกาศ กกท.ที่ 3/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศ กกท.ที่ 5/2556 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับแม่พิมพ์
ประกาศ กกท.ที่ 4/2556 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การขยายเวลาการอนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัย
ประกาศ กกท.ที่ 3/2556 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ยกเลิกประกาศ กกท.ที่ 3/2547 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนากิจการเกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ กกท.ที่ 8/2552 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2552 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกาศ กกท.ที่ 2/2556 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ประกาศ กกท.ที่ 1/2556 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คำชี้แจง ฉบับที่ 2/2556 18 มกราคม 2556 การปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย ให้ยกเลิกคำชี้แจงฯ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ให้ใช้ฉบับลงวันที่ 18 มกราคม 2556
ประกาศ สกท.ที่ ป.2/2556 15 มกราคม 2556 แนวทางการพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้ยกเลิกประกาศ สกท.ที่ 46/2534 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2534 เรื่อง แนวทางการพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์
ประกาศ สกท.ที่ ป.1/2556 15 มกราคม 2556 เชิญชวนให้เอกชนเป็นตัวแทนปฏิบัติงานตรวจสอบการทำลายเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย
คำชี้แจง ฉบับที่ 1/2556 3 มกราคม 2556 เรื่อง การใช้สิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนกรณีพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2550, 2/2552, 2/2553, 3/2554 และ 6/2554 สกท.จึงขอชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2555 หมายเหตุ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2555 19 ธันวาคม 2555 การแต่งตั้งกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2555 แต่งตั้งกรรมการและที่ปรึกษาเพิ่มเติมและแทนตำแหน่งที่ว่างลง
ประกาศ สกท. ที่ ป.6/2555 9 ตุลาคม 2555 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาการส่งเสริมการลงทุนกิจการรีไซเคิลฝุ่นจากเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า ประเภท 7.27.4 กิจการนำวัสดุที่ไม่ต้องการใช้แล้วแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ (Recycling)
ประกาศ กกท.ที่ ส.1/2555 5 กันยายน 2555 การแก้ไขเพิ่มเติมกิจการผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ แก้ไขเงื่อนไขของประเภทกิจการ 4.11 ประเภทย่อย 4.11.2 ของบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนท้ายประกาศ กกท.ที่ 10/2552 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2552
ประกาศ กกท.ที่ 3/2555 3 กันยายน 2555 การขยายเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย ให้ขยายเวลาการให้สิทธิ์ประโยชน์ฯ ตามประกาศ กกท.ที่ 4/2554 และประกาศ กกท. ที่ 7/2554
ประกาศ สกท.ที่ ป.5/2555 26 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การขยายเวลายื่นคำร้องขออนุมัติตัดบัญชีส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555
ประกาศ สกท.ที่ ป.4/2555 22 มิถุนายน 2555 การไม่อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยให้ยกเลิกประกาศ สกท.ที่ ป.4/2553 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2553
ประกาศ สกท.ที่ ป.3/2555 18 มิถุนายน 2555 เรื่อง เงื่อนไขและวิธีการสำหรับเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย ให้ยกเลิกประกาศ สกท.ที่ ป.9/2537 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2537 และ ให้ใช้ประกาศที่ ป.3/2555 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 แทน
ประกาศ กกท.ที่ 2/2555 23 เมษายน 2555 มาตรการเพิ่มเติมด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย
ประกาศ สกท.ที่ ป.2/2555 12 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert System)
คำสั่ง กกท.ที่ 1/2555 23 กุมภาพันธ์ 2555 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย
ประกาศ กกท.ที่ 1/2555 23 กุมภาพันธ์ 2555 มาตรการด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย
ประกาศ สกท.ที่ ป.1/2555 21 กุมภาพันธ์ 2555 ปรับปรุงเงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 36(1) ที่ได้รับความเสียหายจากวิกฤตอุทกภัย ยกเลิกประกาศ สกท. ที่ ป.4/2554 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
คำชี้แจง ฉบับที่ 1/2555 14 กุมภาพันธ์ 2555 คำชี้แจง เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2554 หมายเหตุ
คำชี้แจง ลำดับที่ 3/2554 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2554 1 ธันวาคม 2554 การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ประเภท 2.19 กิจการผลิตวัสดุนาโน หรือการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุนาโนที่ผลิตเอง (Manufactued Nano Material)
ประกาศ กกท.ที่ 7/2554 25 พฤศจิกายน 2554 การขยายเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย
ประกาศ สกท.ที่ ป.4/2554 15 พฤศจิกายน 2554 เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 36(1) ที่ได้รับความเสียหายจากวิกฤตอุทกภัย
คำสั่ง กกท.ที่ 3/2554 7 พฤศจิกายน 2554 การมอบอำนาจให้สำนักงานกระทำการแทน
คำสั่ง กกท.ที่ 2/2554 7 พฤศจิกายน 2554 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 1 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2554
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 7 ตุลาคม 2554 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ประกาศ สกท.ที่ ป.3/2554 25 กรกฎาคม 2554 อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 2/2554 4 กรกฎาคม 2554 การใช้สิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนกรณีพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2550, 2/2552, 2/2553, 3/2554 และ 6/2554
ประกาศ สกท.ที่ ป.2/2554 4 กรกฎาคม 2554 วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Machine Tracking (eMT online))
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 1/2554 10 มิถุนายน 2554 คำชี้แจงการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2554
ประกาศ กกท ที่ 6/2554 18 พฤษภาคม 2554 การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ประกาศ กกท ที่ 5/2554 18 พฤษภาคม 2554 การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 7/2547
ประกาศ สกท. ที่ ป1/2554 2 พฤษภาคม 2554 นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง
ประกาศ กกท ที่ ง.1/2554 24 มีนาคม 2554 การงดให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการโรงพยาบาล
คำสั่ง กกท ที่ 1/2554 21 กุมภาพันธ์ 2554 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 1) 14 กุมภาพันธ์ 2554 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2554
ประกาศ กกท ที่ 4/2554 17 มกราคม 2554 มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ประกาศ กกท ที่ 3/2554 17 มกราคม 2554 มาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท
ประกาศ กกท ที่ 2/2554 17 มกราคม 2554 การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ประกาศ กกท ที่ 1/2554 17 มกราคม 2554 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2) ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2553 หมายเหตุ
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 5/2553 3 ธันวาคม 2553 รายได้ของกิจการเขต DATA CENTER
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 4/2553 3 ธันวาคม 2553 การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNORATION – STI)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 23 พฤศจิกายน 2553 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2553
ประกาศ กกท.ที่ ส.3/2553 22 ตุลาคม 2553 การแก้ไขเพิ่มเติมกิจการประเภท 1.14
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2553 22 ตุลาคม 2553 การให้การส่งเสริมกิจการเขต DATA CENTER
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2553 8 ตุลาคม 2553 การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
คำสั่ง กกท ที่ 3/2553 13 กันยายน 2553 ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 26 สิงหาคม 2553 การแต่งตั้งที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2553
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 26 สิงหาคม 2553 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2553
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 3/2553 14 กรกฎาคม 2553 คำชี้แจงการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2553
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2553 18 มิถุนายน 2553 อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้รับคุณภาพ
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 2/2553 18 มิถุนายน 2553 คำชี้แจงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2553
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2553 3 มิถุนายน 2553 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว
คำสั่ง สกท ที่ น.2/2553 3 มิถุนายน 2553 การแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติราชการในคณะอนุกรรมการศึกษานโยบายควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ใช้ได้ 2 ทาง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 3 พฤษภาคม 2553 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศ กกท ที่ 3/2553 23 เมษายน 2553 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ตามมาตรา 36(1) และ (2)
ประกาศ กกท ที่ 2/2553 23 เมษายน 2553 การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 1/2553 25 มีนาคม 2553 คำชี้แจงนโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ระเบียบ สกท ฉบับที่ 1/2553 17 มีนาคม 2553 กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน
คำสั่ง กกท ที่ 2/2553 10 มีนาคม 2553 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษานโยบายควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ใช้ได้ 2 ทาง
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2553 22 กุมภาพันธ์ 2553 การกำหนดขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ให้การส่งเสริมในประเภท 1.11.8 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารพร้อมรับประทาน หรืออารหารกึ่งพร้อมรับประทาน
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2553 5 มกราคม 2553 การปรับปรุงประเภทกิจการ 1.1 กิจการเพาะขยายพันธุ์พืชและปรับปรุงพันธุ์พืช
ประกาศ กกท ที่ 1/2553 5 มกราคม 2553 นโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
คำสั่ง กกท ที่ 1/2553 5 มกราคม 2553 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศเพิ่มเติม
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2552 หมายเหตุ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2552 2 พฤศจิกายน 2552 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศ กกท ที่ 11/2552 15 ตุลาคม 2552 การให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION – STI)
คำสั่ง กกท ที่ 3/2552 15 ตุลาคม 2552 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายส่งเสริมการลงทุน กิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH)
ประกาศ กกท ที่ 12/2552 15 ตุลาคม 2552 มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุนในปีแห่งการลงทุน 2551-2552
ประกาศ กกท ที่ 10/2552 15 ตุลาคม 2552 ประเภท ขนาด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของแต่ละประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 5/2552 15 ตุลาคม 2552 การปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง
คำสั่ง สกท ที่ น.2/2552 7 ตุลาคม 2552 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมด้านพัฒนาทักษะเทคโนโลยี และนวัตกรรม และคำขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา
คำชี้แจง ลำดับที่ 4/2552 18 กันยายน 2552 มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 8 กันยายน 2552 ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน พ.ศ. 2552
คำสั่ง กกท ที่ 2/2552< 25 สิงหาคม 2552 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ<
ประกาศ กกท ที่ 9/2552< 25 สิงหาคม 2552 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้<
ประกาศ กกท ที่ 8/2552< 25 สิงหาคม 2552 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 3/2552 31 กรกฎาคม 2552 คำชี้แจงการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2552<
No.3/2552< 17 กรกฎาคม 2552 Additional activities under the special measures to stimulate investment during Thailand Investment Years 2008-2009<
ประกาศ กกท ที่ ส.5/2552< 15 กรกฎาคม 2552 การส่งเสริมกิจการประกอบรถยนต์แบบใหม่<
ประกาศ กกท ที่ ส.4/2552< 15 กรกฎาคม 2552 การปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง<
ประกาศ กกท ที่ 7/2552< 15 กรกฎาคม 2552 มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 2/2552 13 กรกฎาคม 2552 คำชี้แจงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยการปรับปรุงเทคโนโลยี เพื่อผลิตผิลตภัณฑ์ชนิดใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2552<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 1/2552< 16 มิถุนายน 2552 คำชี้แจงการขอเพิ่มกำลังผลิตสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 6/2549<
ประกาศ กกท ที่ ส.3/2552< 29 พฤษภาคม 2552 การแก้ไขและปรับปรุงประเภทกิจการและเงื่อนไขกิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และกิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ<
ประกาศ กกท ที่ 6/2552< 29 พฤษภาคม 2552 การแก้ไขเพิ่มเติมการให้สิทธิและประโยชน์สำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION-STI)<
ประกาศ กกท ที่ 5/2552< 29 พฤษภาคม 2552 การขยายเวลายกเว้นอากรขาเข้าสำหรับแม่พิมพ์
ประกาศ กกท ที่ 4/2552< 29 พฤษภาคม 2552 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยการปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่<
2/2552< 29 พฤษภาคม 2552 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2552<
ประกาศ กกท ที่ 3/2552< 21 เมษายน 2552 เพิ่มประเภทกิจการตามมาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุนในปีแห่งการลงทุน 2551-2552<
ประกาศ กกท ที่ 2/2552< 21 เมษายน 2552 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต<
ประกาศ กกท ที่ 1/2552< 21 เมษายน 2552 การขยายเวลาการให้สิทธิและประโยชน์แก่โครงการที่ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนในเขต 2 รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2552< 21 เมษายน 2552 การปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2552< 21 เมษายน 2552 การให้การส่งเสริมกิจการผลิตอาหารทางการแพทย์ (Medical food) และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำหรับงานสาธารณูปโภค<
คำสั่ง กกท ที่ 1/2552< 4 มีนาคม 2552 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2552< 19 กุมภาพันธ์ 2552 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2552<
ระเบียบ สกท ฉบับที่ 1/2552< 9 มกราคม 2552 ว่าด้วยการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2551 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป. 2/2551< 16 ธันวาคม 2551 อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้รับคุณภาพ<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2551< 28 พฤศจิกายน 2551 การส่งเสริมกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และกิจการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม<
ประกาศ กกท ที่ 3/2551< 28 พฤศจิกายน 2551 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2)<
ประกาศ กกท ที่ 2/2551< 28 พฤศจิกายน 2551 มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุนในปีแห่งการลงทุน 2551-2552<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2551< 5 พฤศจิกายน 2551 เอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2551< 31 ตุลาคม 2551 การแก้ไขปรับปรุงประเภทกิจการ 7.9<
คำสั่ง กกท ที่ 4/2551< 17 ตุลาคม 2551 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551< 13 ตุลาคม 2551 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ กกท ที่ 1/2551< 8 กรกฎาคม 2551 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัย<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 2/2551< 30 พฤษภาคม 2551 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
คำสั่ง กกท ที่ 3/2551< 2 เมษายน 2551 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 1/2551< 10 มีนาคม 2551 คำขอรับการส่งเสริมการลงทุน มาตราการส่งเสริมการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551< 7 มีนาคม 2551 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
คำสั่ง กกท ที่ 2/2551< 22 มกราคม 2551 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ<
คำสั่ง กกท ที่ 1/2551< 22 มกราคม 2551 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอการลงทุนผลิตเหล็กขั้นต้นเพื่อผลิตเหล็กคุณภาพสูง<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2550 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2550< 26 ธันวาคม 2550 การปรับปรุงเงื่อนไขกิจการเขตอุตสาหกรรม<
ประกาศ กกท ที่ ส.11/2550< 21 ธันวาคม 2550 การปรับปรุงกิจการซ่อมชิ้นส่วนยานพาหนะ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2550< 7 ธันวาคม 2550 แนวทางส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตเหล็กขั้นต้นเพื่อผลิตเหล็กคุณภาพสูง<
ประกาศ กกท ที่ ส.10/2550< 14 พฤศจิกายน 2550 การปรับปรุงประเภทกิจการเขตอุตสาหกรรม<
ประกาศ กกท ที่ ส.9/2550< 14 พฤศจิกายน 2550 การส่งเสริมกิจการประกอบรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่<
ประกาศ กกท ที่ ส.8/2550< 14 พฤศจิกายน 2550 การส่งเสริมกิจการประกอบรถยนต์นั่งส่วนบุคคล<
ประกาศ กกท ที่ 7/2550< 14 พฤศจิกายน 2550 การปรับปรุงเงื่อนไขของกิจการนิคมอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร<
ประกาศ กกท ที่ 6/2550< 14 พฤศจิกายน 2550 การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการส่งเสริมให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี< 9 ตุลาคม 2550 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ แทนนายการุณ กิตติสถาพร)<
ประกาศ กกท ที่ 5/2550< 14 กันยายน 2550 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งเสริมกิจการฟอกย้อมและแต่งสำเร็จ<
ประกาศ กกท ที่ 4/2550< 14 กันยายน 2550 มาตการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคอุตสาหกรรม – สถาบันการศึกษา<
ประกาศ กกท ที่ 3/2550< 14 กันยายน 2550 มาตรการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม<
ประกาศ กกท ที่ 2/2550< 14 กันยายน 2550 มาตการส่งเสริมการลงทุนเป็นกรณีพิเศษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้<
ประกาศ กกท ที่ ส.6/2550< 14 กันยายน 2550 การแก้ไขประเภทกิจการ 6.2 กิจการผลิตเคมีภัณฑ์<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 2/2550< 10 กันยายน 2550 คำชี้แจงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ประเภท 7.30 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)<
ประกาศ กกท ที่ ส.5/2550< 4 มิถุนายน 2550 การปรับปรุงและแก้ไขประเภทและเงื่อนไขกิจการผลิตหรือถนอมอาหาร หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย<
ประกาศ กกท ที่ ส.4/2550< 10 เมษายน 2550 การปรับปรุงและแก้ไขประเภทและเงื่อนไขกิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ<
ประกาศ กกท ส.3/2550< 10 เมษายน 2550 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์<
ประกาศ กกท ส.2/2550< 10 เมษายน 2550 การให้การส่งเสริมกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)<
ประกาศ กกท ที่ 1/2550< 10 เมษายน 2550 มาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคอุตสาหกรรม-สถาบันการศึกษา<
คำสั่ง กกท ที่ 1/2550< 30 มีนาคม 2550 แต่งตั้งคณะทำงานเจรจาและพิจารณาข้อเสนอการลงทุนผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี< 14 มีนาคม 2550 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ แทนนายปรีดิยาธร เทวกุล)<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 1/2550 16 กุมภาพันธ์ 2550 คำชี้แจงการขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION – STI)<
ประกาศ กกท ส.1/2550< 18 มกราคม 2550 กิจการเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับประกอบการค้าเสรี (Free Trade Zone) และเขตปลอดอากร (Free Zone)<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2549 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2549< 29 ธันวาคม 2549 แก้ไขเพิ่มเติมวิธีปฏิบัติการตัดบัญชีวัตถุดิบและของที่นำเข้าเพื่อการส่งออก<
คำสั่ง กกท ที่ 4/2549< 4 ธันวาคม 2549 การมอบอำนาจให้สำนักงานกระทำการแทน<
คำสั่ง กกท ที่ 3/2549< 4 ธันวาคม 2549 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ<
คำสั่ง กกท ที่ 2/2549< 29 พฤศจิกายน 2549 การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอการลงทุนผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี< 3 พฤศจิกายน 2549 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
ระเบียบ สกท ฉบับ ที่ 1/2549< 11 สิงหาคม 2549 แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ กกท ส.3/2549< 27 มิถุนายน 2549 การปรับปรุงประเภทกิจการ 4.8 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2549< 27 มิถุนายน 2549 การแก้ไขประเภทกิจการ 6.2 กิจการผลิตเคมีภัณฑ์<
กกท ที่ 8/2549 27 มิถุนายน 2549 นโยบายส่งเสริมโครงการลงทุนต่อเนื่องระยะยาวที่มีการลงทุนสูงและมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า (สำหรับโครงการที่ลงทุนต่อเนื่องระยะยาวที่มีการลงทุนสูงและมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า โปรดติดต่อขอรายละเอียดจากสำนักงาน)<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี< 22 พฤษภาคม 2549 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นายสันติ วิลาสศักดานนท์ และคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม)<
ประกาศ กกท ที่ 7/2549< 20 มีนาคม 2549 นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตเวเฟอร์วงจรรวม<
ประกาศ กกท ที่ 6/2549< 20 มีนาคม 2549 การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า<
5/2549< 20 มีนาคม 2549 นโยบายส่งเสริมโครงการลงทุนต่อเนื่องระยะยาวสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า (สำหรับโครงการที่ลงทุนต่อเนื่องระยะยาวสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า โปรดติดต่อขอรายละเอียดจากสำนักงาน)<
ประกาศ กกท ที่ 4/2549< 20 มีนาคม 2549 นโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า<
ประกาศ กกท ที่ 3/2549< 20 มีนาคม 2549 การให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION-SIT)<
ประกาศ กกท ที่ 2/2549< 20 มีนาคม 2549 นโยบายส่งเสริมกิจการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพัฒนาทักษะบุคลากร<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2549< 20 มีนาคม 2549 การให้การส่งเสริมในประเภท 6.8 กิจการผลิตยาและหรือสารออกฤทธิ์สำคัญในยา<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2549 (เอกสารแนบท้าย)< 19 มีนาคม 2549 รายละเอียดของผู้ประกอบการธุรกิจตรวจสอบส่วนสูญเสียทั้ง 13 ราย<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2549< 19 มีนาคม 2549 การอนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ<
คำสั่ง กกท ที่ 1/2549< 15 กุมภาพันธ์ 2549 การแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการให้สิทธิและประโยชน์ ตามมาตรา 36(1) และ (2)<
1/2549< 15 กุมภาพันธ์ 2549 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2)<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2549< 10 มกราคม 2549 กำหนดวิธีการรายงานผลการดำเนินงานก่อนใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2548 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2548< 27 ธันวาคม 2548 อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้รับคุณภาพ<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2548< 27 ธันวาคม 2548 หลักเกณฑ์การขอใช้สิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรด้วยระบบ Electronic Machine Tracking (eMT)<
ประกาศ กกท ที่ ส.5/2548< 5 ตุลาคม 2548 การให้การส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง<
ประกาศ กกท ที่ ส.4/2548< 5 ตุลาคม 2548 การให้การส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตพลังงานทดแทน<
ประกาศ กกท ที่ ส.3/2548< 5 ตุลาคม 2548 การแก้ไขประเภทกิจการ 4.23 กิจการผลิตรถยนต์<
ประกาศ กกท ที่ 5/2548< 5 ตุลาคม 2548 การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่ใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี< 8 สิงหาคม 2548 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
คำสั่ง กกท ที่ 2/2548< 10 มิถุนายน 2548 การมอบอำนาจให้สำนักงานกระทำการแทน<
คำสั่ง กกท ที่ 1/2548< 10 มิถุนายน 2548 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี< 26 พฤษภาคม 2548 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2548 (รายชื่อแนบท้าย)< 23 มีนาคม 2548 (รายชื่อแนบท้าย) รายละเอียดของผู้ประกอบการธุรกิจตรวจสอบส่วนสูญเสียทั้ง 12 ราย<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2548< 22 มีนาคม 2548 อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ<
ประกาศ กกท ที่ 4/2548< 8 มีนาคม 2548 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมและกิจการที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2548< 4 มีนาคม 2548 นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการที่เสียหายจากธรณีพิบัติภัย (คลื่นสึนามิ)<
ประกาศ กกท ที่ 3/2548< 11 กุมภาพันธ์ 2548 นโยบายส่งเสริมการลงทุนโครงการที่เป็นรัฐวิสาหกิจและกิจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ<
ประกาศ กกท ที่ 2/2548< 11 กุมภาพันธ์ 2548 นโยบายส่งเสริมกิจการผลิตเหล็กขั้นต้น
ประกาศ กกท ที่ 1/2548< 11 กุมภาพันธ์ 2548 นโยบายส่งเสริมการโยกย้ายการผลิตและการรับช่วงการผลิตของกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนไปสู่ภูมิภาค<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2548< 11 กุมภาพันธ์ 2548 การให้การส่งเสริมกิจการธุรกิจรับจ้างบริหารระบบธูรกิจ (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING – BPO)<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2548< 18 มกราคม 2548 เรื่อง กำหนดเวลานำเข้าเครื่องจักร และการเปิดดำเนินการ<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2547 หมายเหตุ
ประกาศ กกท ที่ ส.13/2547< 28 ธันวาคม 2547 การให้การส่งเสริมกิจการไซโลระบบควบคุมบรรยากาศ<
ประกาศ กกท ที่ ส.12/2547< 28 ธันวาคม 2547 การให้การส่งเสริมกิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center)<
ประกาศ กกท ที่ ส.11/2547< 28 ธันวาคม 2547 การให้การส่งเสริมกิจการประกอบรถจักรยานยนต์<
ประกาศ กกท ที่ 11/2547< 28 ธันวาคม 2547 การขยายเวลายกเว้นอากรขาเข้าสำหรับแม่พิมพ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์<
ประกาศ กกท ที่ 10/2547< 20 ธันวาคม 2547 การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่ใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน<
ประกาศ กกท ที่ ส.10/2547< 20 ธันวาคม 2547 การเพิ่มเติมสิทธิและประโยชน์แก่กิจการที่เกี่ยวกับการผลิตพลังงานทดแทน<
ประกาศ กกท ที่ ส.9/2547< 20 ธันวาคม 2547 การให้การส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน<
ประกาศ กกท ที่ ส. 8/2547< 20 ธันวาคม 2547 การให้การส่งเสริมกิจการสนับสนุนการพำนักระยะยาว<
(ฉบับที่ ๕)< 3 ธันวาคม 2547 ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๗<
ประกาศ กกท ที่ ส.7/2547< 19 พฤศจิกายน 2547 การให้การส่งเสริมกิจการผลิตคาร์บอนแบลก (Carbon Black)<
ประกาศ กกท ที่ 9/2547< 19 พฤศจิกายน 2547 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม SEMICONDUCTOR<
คำสั่ง สกท ที่ น.9/2547< 12 พฤศจิกายน 2547 วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิตหรือไม่ได้คุณภาพ<
ประกาศ สกท ที่ ป.9/2547< 19 ตุลาคม 2547 หลักเกณฑ์และวิธีการอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (MCTS)<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 3/2547< 14 ตุลาคม 2547 เรื่อง แบบคำขอรับการส่งเสริมใหม่<
ป 8/2547< 14 ตุลาคม 2547 เรื่อง การมอบหมายให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตรวจสอบและรับรองสูตรการผลิตสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก<
ป 7/2547< 6 กันยายน 2547 เรื่อง อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ<
ป 5/2547< 5 กันยายน 2547 เรื่อง การกำหนดความหมายของงาน Digital Content<
ป 4/2547< 4 กันยายน 2547 เรื่อง การกำหนดกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์<
ป 3/2547< 3 กันยายน 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติแก้ไขโครงการกรณีที่มีการลงทุนเพิ่ม<
ป 2/2547< 2 กันยายน 2547 เรื่อง เชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิตหรือไม่ได้คุณภาพ<
ป 1/2547< 1 กันยายน 2547 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรวบรวม จัดเก็บ และ กำจัดขยะ สำหรับกิจการเขตอุตสาหกรรม<
ส.6/2547< 6 สิงหาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุงประเภทกิจการ 7.5.4 กิจการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์<
ส.5/2547< 5 สิงหาคม 2547 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการการค้าระหว่างประเทศ<
ประกาศ กกท ที่ ส.4/2547< 4 สิงหาคม 2547 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการผลิตก๊าซที่มีความบริสุทธิ์สูงหรือก๊าซผสมซึ่งส่วนผสมมีความถูกต้องแม่นยำในวิธีการผลิตและตรวจวิเคราะห์สูง<
ประกาศ กกท ที่ ส.3/2547< 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุงประเภทกิจการ 5.8 กิจการซอฟต์แวร์<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2547< 2 สิงหาคม 2547 เรื่อง นโยบายการให้การส่งเสริมการลงทุนแก่อุตสาหกรรมภาพยนตร์<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2547< 1 สิงหาคม 2547 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<
ประกาศ สกท ที่ ป 6/2547< 13 กรกฎาคม 2547 เรื่อง กิจการสร้างภาพยนตร์ไทยหรือการให้บริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์หรือบริการ Multimedia<
ประกาศ กกท ที่ 8/2547< 8 กรกฎาคม 2547 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมกิจการฟอกย้อมและแต่งสำเร็จ<
ประกาศ กกท ที่ 7/2547< 7 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2543<
ประกาศ กกท ที่ 6/2547< 6 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION-STI)<
ประกาศ กกท ที่ 5/2547< 5 กรกฎาคม 2547 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive (HDD)<
ประกาศ กกท ที่ 4/2547< 4 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การเพิ่มประเภทกิจการตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION – STI) (ยกเลิก..ให้ใช้ประกาศ กกท. ที่ 6/2547 แทน)<
ประกาศ กกท ที่ 3/2547< 3 กรกฎาคม 2547 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนากิจการเกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร ในสามจังหวัดขายแดนภาคใต้<
ประกาศ กกท ที่ 2/2547< 2 กรกฎาคม 2547 เรื่อง กำหนดให้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นเขตส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ กกท ที่ 1/2547< 1 กรกฎาคม 2547 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION – STI) (ยกเลิก..ให้ใช้ประกาศ กกท. ที่ 6/2547 แทน)<
คำสั่ง สกท ที่ น.8/2547< 11 มิถุนายน 2547 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์แนว DESIGN<
ระเบียบ สกท ฉบับที่ 2/2547< 2 มิถุนายน 2547 เรื่อง การโอน ควบ รวมกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน<
ระเบียบ สกท ฉบับที่ 1/2547< 1 มิถุนายน 2547 เรื่อง กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2546 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.9/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การกำหนดขอบข่ายธุรกิจสำหรับกิจการในหมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค<
ประกาศ สกท ที่ ป.8/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2) สำหรับกิจการ ที่ประกอบการอยู่เดิม<
ประกาศ สกท ที่ ป.6/2546< 1 กันยายน 2546 (เอกสารแนบท้าย)<
ประกาศ สกท ที่ ป.5/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง กำหนดเวลานำเข้าเครื่องจักร<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติการนำเครื่องจักรเก่าใช้แล้วเข้ามาใช้ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง คำจำกัดความของส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โครงโรงงานสำเร็จรูป วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น<
ประกาศ กกท ที่ ส. 5/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการให้การส่งเสริมกิจการศูนย์การออกอบบ (DESIGN CENTER)<
ประกาศ กกท ที่ ส. 4/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการประเภทเขตอุตสาหกรรมการพิมพ์<
ประกาศ กกท ที่ ส.3/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือชิ้นส่วนแบบครบวงจร<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการคอลล์เซ็นเตอร์ (Call Center)<
ประกาศ กกท ที่ 7/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการเกษตรไทย<
คำชี้แจง< 1 กันยายน 2546 คำชี้แจง..ประกอบการขอรับการส่งเสริมตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 6/2546 เรื่อง นโยบายส่งเสริม SMEs ของประเทศไทย<
ประกาศ กกท ที่ 5/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ<
ประกาศ กกท ที่ 4/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการพิมพ์<
ประกาศ กกท ที่ 3/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2)<
ประกาศ กกท ที่ 2/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัย<
ประกาศ กกท ที่ 1/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรเพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิม<
ประกาศ สกท ที่ ป.7/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง แบบคำขอรับการส่งเสริม<
ประกาศ สกท ที่ ป.7/2546< 1 กันยายน 2546 (เอกสารแนบท้าย)<
ประกาศ สกท ที่ ป.6/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ<
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง เชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ กกท ที่ 6/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง นโยบายส่งเสริม SMEs ของประเทศไทย<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2545 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง กำหนดแผนการดำเนินการและขอบข่ายกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง กำหนดเวลาการนำเข้าเครื่องจักร และการเปิดดำเนินการ<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2545 1 กันยายน 2545 เรื่อง การกำหนดความหมายรายการเงินลงทุน
ประกาศ กกท ที่ ส.6/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การแก้ไขชื่อและเงื่อนไขประเภท ๑.๒๕ กิจการแปรรูปไม้ยางพารา<
ประกาศ กกท ที่ ส.5/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงประเภทกิจการ ๗.๙<
ประกาศ กกท ที่ ส.4/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ<
ประกาศ กกท ที่ ส.3/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การผ่อนผันที่ตั้งโรงงานสำหรับกิจการที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การกำหนดประเภทกิจการที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการการนำวัสดุที่ไม่ต้องการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่<
ประกาศ กกท ที่ 2/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การยกเลิกเงื่อนไขเขตที่ตั้งโรงงาน<
ประกาศ กกท ที่ 1/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การให้สิทธิและประโยชน์เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับประกอบการค้าเสรี<
ประกาศ กกท ที่ ง.1/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การงดให้การส่งเสริมการลงทุนกิจการประกอบรถจักรยานยนต์ประเภท ๔ จังหวะ<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง แบบคำขอรับการส่งเสริม.<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2544 หมายเหตุ
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2544 22 ตุลาคม 2544 การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขกิจการซอฟต์แวร์ และกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สกท ที่ ป.13/2544< 1 กันยายน 2544 วิธีปฏิบัติในการขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (MCTS)<
ประกาศ สกท ที่ ป.12/2544< 1 กันยายน 2544 การกำหนดสัดส่วน หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล<
ประกาศ สกท ที่ ป.11/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติแก้ไขโครงการกรณีที่มีการลงทุนเพิ่ม<
ประกาศ สกท ที่ ป.9/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติรายการวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น มาตรา 30<
ประกาศ สกท ที่ ป.8/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (MCTS)<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2544< 1 กันยายน 2544 อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ และรับรองการส่งออก<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2544< 1 กันยายน 2544 แก้ไขเพิ่มเติมคำจำกัดความของส่วนประกอบ อุปกรณ์ อะไหล่ และสิ่งอื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็น<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร<
ประกาศ กกท ที่ 4/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำหรับเป็น ที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัย (ใช้ประกาศที่ 2/2546 แทน)<
ประกาศ กกท ที่ 3/2544< 1 กันยายน 2544 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ตามมาตรา ๓๖ (๑) และ (๒)<
ประกาศ กกท ที่ 2/2544< 1 กันยายน 2544 การผ่อนผันเงื่อนไขเกี่ยวกับที่ตั้งสถานประกอบการสำหรับการขยายกิจการ<
ประกาศ กกท ที่ 1/2544< 1 กันยายน 2544 การผ่อนผันหลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการลงทุน ของกิจการที่ตั้งสถานประกอบการ<
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2544< 1 กันยายน 2544 กำหนดวิธีการรายงานผลการดำเนินการก่อนใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล<
ประกาศ สกท ที่ ป.5/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<
ประกาศ สกท ที่ ป.6/2544< 1 กันยายน 2544 กำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2) สำหรับกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม<
ประกาศ สกท ที่ ป.7/2544< 1 กันยายน 2544 การกำหนดอัตราชดเชยภาระภาษีที่แฝงอยู่ในการผลิตชิ้นส่วนในประเทศสำหรับรถยนต์ที่ส่งออก<
ประกาศ สกท ที่ ป.10/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุมัติลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2543 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.15/2543< 1 กันยายน 2543 กิจการสร้างภาพยนตร์ไทยหรือการให้บริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์หรือบริการ Multimedia<
ประกาศ สกท ที่ ป.14/2543< 1 กันยายน 2543 กำหนดขอบข่ายกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์<
ประกาศ สกท ที่ ป.13/2543< 1 กันยายน 2543 กำหนดขอบข่ายกิจการวิจัยและพัฒนา<
ประกาศ สกท ที่ ป.12/2543< 1 กันยายน 2543 กำหนดขอบข่ายธุรกิจสำหรับกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน<
ประกาศ สกท ที่ ป.11/2543< 1 กันยายน 2543 กำหนดแผนการดำเนินการและขอบข่ายธุรกิจสำหรับกิจการสำนักงานภูมิภาค<
ประกาศ สกท ที่ ป.10/2543< 1 กันยายน 2543 เงื่อนไขของกิจการเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และกิจการเขตอุตสาหกรรม<
ประกาศ สกท ที่ ป.8/2543< 1 กันยายน 2543 มาตรการสนับสนุนการลงทุน<
ประกาศ สกท ที่ ป.7/2543< 1 กันยายน 2543 แนวทางการพิจารณาลดหย่อนภาษีอากรสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น<
ประกาศ สกท ที่ ป.6/2543< 1 กันยายน 2543 หลักเกณฑ์ให้ใช้การค้ำประกันอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น<
ประกาศ สกท ที่ ป.5/2543< 1 กันยายน 2543 เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบตามมาตรา 36(1)<
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2543< 1 กันยายน 2543 เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบตามมาตรา 30<
ประกาศ กกท ที่ 2/2543< 1 กันยายน 2543 เรื่อง ประเภท ขนาด และเงื่อนไขของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ กกท ที่ 1/2543< 1 กันยายน 2543 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2543< 1 กันยายน 2543 การขยายระยะเวลาของมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2543< 1 กันยายน 2543 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการส่งเสริมให้ธุรกิจได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2543< 1 กันยายน 2543 การขยายระยะเวลาของมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ<
ระเบียบ สกท ฉบับ 2/2543< 1 กันยายน 2543 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน<
ระเบียบ สกท ที่ 1/2543< 1 กันยายน 2543 กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน<
ที่ 2/2543 (เอกสารแนบท้าย)< 22 สิงหาคม 2543 บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2542 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป. 7/2542< 7 ธันวาคม 2542 คำจำกัดความของส่วนประกอบ อุปกรณ์ อะไหล่ และสิ่งอื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น<
ประกาศ สกท ที่ ป.6/2542< 6 ธันวาคม 2542 การพิจารณาขยายเวลาการเริ่มงาน<
ประกาศ สกท ที่ ป.5/2542< 5 ธันวาคม 2542 การพิจารณาขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร และการนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะ<
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2542< 4 ธันวาคม 2542 การพิจารณาอนุญาตเปิดดำเนินการ<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2542< 3 ธันวาคม 2542 กำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2) สำหรับกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2542 < 2 ธันวาคม 2542 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการส่งเสริมให้ธุรกิจได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2542< 1 ธันวาคม 2542 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการเร่งรัดการส่งออก<
ประกาศ กกท ที่ ส.5/2542< 25 พฤศจิกายน 2542 การแก้ไขเพิ่มเติมประเภท 7.9 กิจการขนส่งทางเรือ<
ประกาศ กกท ที่ ส.4/2542 < 22 กันยายน 2542 การให้การส่งเสริมกิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป (International Procurement Office – IPO)<
ประกาศ กกท ที่ ส.3/2542 < 21 กันยายน 2542 การแก้ไขปรับปรุงประเภทกิจการ 7.21<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2542< 2 กันยายน 2542 การให้การส่งเสริมกิจการค้าปลีกและหรือค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2542< 9 กุมภาพันธ์ 2542 การให้การส่งเสริมกิจการตัดและแปรรูปเหล็กแผ่น<
ประกาศ กกท ที่ 2/2542< 6 มกราคม 2542 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ<
ประกาศ กกท ที่ 1/2542< 5 มกราคม 2542 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36 (1) และ (2)<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2541 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.13/2541 2 กันยายน 2541 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 36(4)
ประกาศ สกท ที่ ป.14/2541< 18 สิงหาคม 2541 กำหนดวิธีการรายงานรายได้ผู้ได้รับการส่งเสริม<
ประกาศ สกท ที่ ป.16/2541< 23 มีนาคม 2541 มาตรการส่งเสริมให้ธุรกิจได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000<
ประกาศ สกท ที่ ป.15/2541< 20 มีนาคม 2541 การผ่อนผันเงื่อนไขหลักเกณฑ์การร่วมทุน<
ประกาศ สกท ที่ ป.11/2541< 15 มีนาคม 2541 มาตรการเร่งรัดเพื่อการส่งออก<
ประกาศ สกท ที่ ป.9/2541< 13 มีนาคม 2541 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ<
ประกาศ สกท ที่ ป.8/2541< 11 มีนาคม 2541 การแก้ไขเพิ่มเติมการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสำหรับโครงการที่ตั้งอยู่ในเขต 1 หรือเขต 2<
ประกาศ สกท ที่ ป.6/2541< 9 มีนาคม 2541 การขออนุญาตโอนเครื่องจักรไปเพื่อทำสัญญาเช่าแบบลีสซิ่งหรือทำสัญญาเช่าซื้อ<
ประกาศ สกท ที่ ป.5/2541< 9 มีนาคม 2541 หลักเกณฑ์การขอชำระภาษีอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ไม่สามารถผลิตเพื่อส่งออกได้<
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2541< 7 มีนาคม 2541 วิธีปฏิบัติในการยื่นขอแก้ไขอัตราส่วนผู้ถือหุ้นเปลี่ยนสถานที่ตั้งโรงงานและเปลี่ยนสิทธิประโยชน์<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2541< 5 มีนาคม 2541 หลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ดำเนินการอยู่แล้ว<
ปรกาศ สกท ที่ ป.2/2541< 3 มีนาคม 2541 แก้ไขเพิ่มเติมการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสำหรับโครงการที่ตั้งอยู่ในเขต 1หรือเขต2<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2541< 1 มีนาคม 2541 หลักเกณฑ์การขอรับความคุ้มครองโดยขอขยายระยะเวลาการลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบ<
ประกาศ กกท ที่ 2/2541< 4 มกราคม 2541 การเพิ่มเติมประเภทอุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่เดิม ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์<
ประกาศ กกท ที่ 1/ 2541< 1 มกราคม 2541 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิม ให้ได้รับสิทธิและประโยชน ์<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2540 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.13/2540< 23 สิงหาคม 2540 กำหนดให้อุตสาหกรรมสนับสนุน 19 ประเภท เป็นกิจการที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ<
ประกาศ สกท ที่ ป.12/2540< 22 สิงหาคม 2540 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสำหรับโครงการที่ตั้งอยู่ในเขต 1 หรือเขต 2<
ประกาศ สกท ที่ ป.11/2540< 20 สิงหาคม 2540 หลักเกณฑ์การส่งเสริมกิจการเกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตร<
ประกาศ สกท ที่ ป.10/2540< 20 สิงหาคม 2540 มาตรการสนับสนุนการลงทุนในภาวการณ์ปัจจุบัน<
ประกาศ สกท ที่ ป.9/2540< 9 สิงหาคม 2540 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร<
ประกาศ สกท ที่ ป.5/2540< 20 มิถุนายน 2540 ขอบเขตของกิจการซอฟต์แวร์ และเงื่อนไขของกิจการสวนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่อยู่ข่ายให้การส่งเสริม<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2538 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2538< 22 พฤษภาคม 2538 กำหนดอายุเครื่องจักร<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2537 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.9/2537 12 ธันวาคม 2537 เงื่อนไขและวิธีการสำหรับเครื่องจักรที่ชำรุดหรือเสียหาย
ประกาศ สกท ที่ ป.11/2537< 16 พฤษภาคม 2537 เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียของวัตถุดิบตามมาตรา 36(1)<
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2537< 3 มีนาคม 2537 หลักเกณฑ์การใช้สิทธิและประโยชน์พิเศษตามมาตรา 35(3) และ (4)<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2536 หมายเหตุ
(ป) ที่ 9/2536 6 พฤษภาคม 2536 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2535 หมายเหตุ
(ป) ที่ 25/2535 10 พฤศจิกายน 2535 วิธีปฏิบัติในการตัดบัญชีวัตถุดิบและของที่นำเข้าเพื่อการส่งออก
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2534 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ 46/2534< 22 ตุลาคม 2534 แนวทางการพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์<

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

thailand-boi-certificate
BOI ANNOUNCEMENTS
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2557 หมายเหตุ
คำชี้แจง ฉบับที่ 2/2557 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 10 มกราคม 2557 มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามข้อ 2 ของประกาศ กกท.ที่ 7/2556 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 มีความชัดเจนขึ้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกคำชี้แจงดังกล่าวนี้
คำชี้แจง ฉบับที่ 1/2557 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 10 มกราคม 2557 มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามข้อ 1 ของประกาศ กกท.ที่ 7/2556 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกคำชี้แจงดังกล่าวนี้
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2556 หมายเหตุ
ประกาศ กกท.ที่ 7/2556 14 พฤศจิกายน 2556 มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 28 ตุลาคม 2556 แนวทางปฏิบัติตามมาตรการด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤติอุทกภัย คำชี้แจงเพิ่มเติม จากคำชี้แจงฉบับลงวันที่ 18 มกราคม 2556
ประกาศ สกท.ที่ ป.5/2556 10 ตุลาคม 2556 การยกเลิกหนังสือขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรเพื่อใช้ในการเดินพิธีการทางศุลกากร
คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 3 ตุลาคม 2556 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการการส่งเสริมวิสหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs)
ประกาศ กกท.ที่ ส.1/2556 30 กันยายน 2556 การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco – Car) รุ่นที่ ๒
ประกาศ สกท.ที่.ป.4/2556 23 สิงหาคม 2556 วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 1/2556 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 2 สิงหาคม 2556 การแต่งตั้งกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2556
ประกาศ สกท.ที่ ป.3/2556 19 มิถุนายน 2556 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็น เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก ให้ยกเลิกประกาศดังต่อไปนี้ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 25/2535, ที่ 8/2536, ที่ 9/2536, ป.3/2542, ป.6/2544 และที่ ป.8/2546
ประกาศ กกท.ที่ 6/2556 16 พฤษภาคม 2556 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ยกเลิกประกาศ กกท.ที่ 3/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศ กกท.ที่ 5/2556 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับแม่พิมพ์
ประกาศ กกท.ที่ 4/2556 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การขยายเวลาการอนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัย
ประกาศ กกท.ที่ 3/2556 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ยกเลิกประกาศ กกท.ที่ 3/2547 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนากิจการเกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ กกท.ที่ 8/2552 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2552 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกาศ กกท.ที่ 2/2556 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ประกาศ กกท.ที่ 1/2556 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คำชี้แจง ฉบับที่ 2/2556 18 มกราคม 2556 การปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย ให้ยกเลิกคำชี้แจงฯ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ให้ใช้ฉบับลงวันที่ 18 มกราคม 2556
ประกาศ สกท.ที่ ป.2/2556 15 มกราคม 2556 แนวทางการพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้ยกเลิกประกาศ สกท.ที่ 46/2534 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2534 เรื่อง แนวทางการพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์
ประกาศ สกท.ที่ ป.1/2556 15 มกราคม 2556 เชิญชวนให้เอกชนเป็นตัวแทนปฏิบัติงานตรวจสอบการทำลายเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย
คำชี้แจง ฉบับที่ 1/2556 3 มกราคม 2556 เรื่อง การใช้สิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนกรณีพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2550, 2/2552, 2/2553, 3/2554 และ 6/2554 สกท.จึงขอชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2555 หมายเหตุ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2555 19 ธันวาคม 2555 การแต่งตั้งกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2555 แต่งตั้งกรรมการและที่ปรึกษาเพิ่มเติมและแทนตำแหน่งที่ว่างลง
ประกาศ สกท. ที่ ป.6/2555 9 ตุลาคม 2555 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาการส่งเสริมการลงทุนกิจการรีไซเคิลฝุ่นจากเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า ประเภท 7.27.4 กิจการนำวัสดุที่ไม่ต้องการใช้แล้วแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ (Recycling)
ประกาศ กกท.ที่ ส.1/2555 5 กันยายน 2555 การแก้ไขเพิ่มเติมกิจการผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ แก้ไขเงื่อนไขของประเภทกิจการ 4.11 ประเภทย่อย 4.11.2 ของบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนท้ายประกาศ กกท.ที่ 10/2552 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2552
ประกาศ กกท.ที่ 3/2555 3 กันยายน 2555 การขยายเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย ให้ขยายเวลาการให้สิทธิ์ประโยชน์ฯ ตามประกาศ กกท.ที่ 4/2554 และประกาศ กกท. ที่ 7/2554
ประกาศ สกท.ที่ ป.5/2555 26 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การขยายเวลายื่นคำร้องขออนุมัติตัดบัญชีส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555
ประกาศ สกท.ที่ ป.4/2555 22 มิถุนายน 2555 การไม่อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยให้ยกเลิกประกาศ สกท.ที่ ป.4/2553 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2553
ประกาศ สกท.ที่ ป.3/2555 18 มิถุนายน 2555 เรื่อง เงื่อนไขและวิธีการสำหรับเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย ให้ยกเลิกประกาศ สกท.ที่ ป.9/2537 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2537 และ ให้ใช้ประกาศที่ ป.3/2555 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 แทน
ประกาศ กกท.ที่ 2/2555 23 เมษายน 2555 มาตรการเพิ่มเติมด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย
ประกาศ สกท.ที่ ป.2/2555 12 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert System)
คำสั่ง กกท.ที่ 1/2555 23 กุมภาพันธ์ 2555 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย
ประกาศ กกท.ที่ 1/2555 23 กุมภาพันธ์ 2555 มาตรการด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย
ประกาศ สกท.ที่ ป.1/2555 21 กุมภาพันธ์ 2555 ปรับปรุงเงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 36(1) ที่ได้รับความเสียหายจากวิกฤตอุทกภัย ยกเลิกประกาศ สกท. ที่ ป.4/2554 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
คำชี้แจง ฉบับที่ 1/2555 14 กุมภาพันธ์ 2555 คำชี้แจง เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2554 หมายเหตุ
คำชี้แจง ลำดับที่ 3/2554 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2554 1 ธันวาคม 2554 การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ประเภท 2.19 กิจการผลิตวัสดุนาโน หรือการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุนาโนที่ผลิตเอง (Manufactued Nano Material)
ประกาศ กกท.ที่ 7/2554 25 พฤศจิกายน 2554 การขยายเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย
ประกาศ สกท.ที่ ป.4/2554 15 พฤศจิกายน 2554 เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 36(1) ที่ได้รับความเสียหายจากวิกฤตอุทกภัย
คำสั่ง กกท.ที่ 3/2554 7 พฤศจิกายน 2554 การมอบอำนาจให้สำนักงานกระทำการแทน
คำสั่ง กกท.ที่ 2/2554 7 พฤศจิกายน 2554 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 1 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2554
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 7 ตุลาคม 2554 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ประกาศ สกท.ที่ ป.3/2554 25 กรกฎาคม 2554 อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 2/2554 4 กรกฎาคม 2554 การใช้สิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนกรณีพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2550, 2/2552, 2/2553, 3/2554 และ 6/2554
ประกาศ สกท.ที่ ป.2/2554 4 กรกฎาคม 2554 วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Machine Tracking (eMT online))
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 1/2554 10 มิถุนายน 2554 คำชี้แจงการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2554
ประกาศ กกท ที่ 6/2554 18 พฤษภาคม 2554 การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ประกาศ กกท ที่ 5/2554 18 พฤษภาคม 2554 การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 7/2547
ประกาศ สกท. ที่ ป1/2554 2 พฤษภาคม 2554 นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง
ประกาศ กกท ที่ ง.1/2554 24 มีนาคม 2554 การงดให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการโรงพยาบาล
คำสั่ง กกท ที่ 1/2554 21 กุมภาพันธ์ 2554 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 1) 14 กุมภาพันธ์ 2554 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2554
ประกาศ กกท ที่ 4/2554 17 มกราคม 2554 มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ประกาศ กกท ที่ 3/2554 17 มกราคม 2554 มาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท
ประกาศ กกท ที่ 2/2554 17 มกราคม 2554 การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ประกาศ กกท ที่ 1/2554 17 มกราคม 2554 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2) ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2553 หมายเหตุ
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 5/2553 3 ธันวาคม 2553 รายได้ของกิจการเขต DATA CENTER
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 4/2553 3 ธันวาคม 2553 การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNORATION – STI)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 23 พฤศจิกายน 2553 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2553
ประกาศ กกท.ที่ ส.3/2553 22 ตุลาคม 2553 การแก้ไขเพิ่มเติมกิจการประเภท 1.14
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2553 22 ตุลาคม 2553 การให้การส่งเสริมกิจการเขต DATA CENTER
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2553 8 ตุลาคม 2553 การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
คำสั่ง กกท ที่ 3/2553 13 กันยายน 2553 ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 26 สิงหาคม 2553 การแต่งตั้งที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2553
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 26 สิงหาคม 2553 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2553
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 3/2553 14 กรกฎาคม 2553 คำชี้แจงการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2553
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2553 18 มิถุนายน 2553 อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้รับคุณภาพ
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 2/2553 18 มิถุนายน 2553 คำชี้แจงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2553
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2553 3 มิถุนายน 2553 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว
คำสั่ง สกท ที่ น.2/2553 3 มิถุนายน 2553 การแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติราชการในคณะอนุกรรมการศึกษานโยบายควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ใช้ได้ 2 ทาง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 3 พฤษภาคม 2553 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศ กกท ที่ 3/2553 23 เมษายน 2553 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ตามมาตรา 36(1) และ (2)
ประกาศ กกท ที่ 2/2553 23 เมษายน 2553 การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 1/2553 25 มีนาคม 2553 คำชี้แจงนโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ระเบียบ สกท ฉบับที่ 1/2553 17 มีนาคม 2553 กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน
คำสั่ง กกท ที่ 2/2553 10 มีนาคม 2553 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษานโยบายควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ใช้ได้ 2 ทาง
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2553 22 กุมภาพันธ์ 2553 การกำหนดขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ให้การส่งเสริมในประเภท 1.11.8 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารพร้อมรับประทาน หรืออารหารกึ่งพร้อมรับประทาน
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2553 5 มกราคม 2553 การปรับปรุงประเภทกิจการ 1.1 กิจการเพาะขยายพันธุ์พืชและปรับปรุงพันธุ์พืช
ประกาศ กกท ที่ 1/2553 5 มกราคม 2553 นโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
คำสั่ง กกท ที่ 1/2553 5 มกราคม 2553 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศเพิ่มเติม
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2552 หมายเหตุ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2552 2 พฤศจิกายน 2552 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศ กกท ที่ 11/2552 15 ตุลาคม 2552 การให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION – STI)
คำสั่ง กกท ที่ 3/2552 15 ตุลาคม 2552 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายส่งเสริมการลงทุน กิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH)
ประกาศ กกท ที่ 12/2552 15 ตุลาคม 2552 มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุนในปีแห่งการลงทุน 2551-2552
ประกาศ กกท ที่ 10/2552 15 ตุลาคม 2552 ประเภท ขนาด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของแต่ละประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 5/2552 15 ตุลาคม 2552 การปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง
คำสั่ง สกท ที่ น.2/2552 7 ตุลาคม 2552 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมด้านพัฒนาทักษะเทคโนโลยี และนวัตกรรม และคำขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา
คำชี้แจง ลำดับที่ 4/2552 18 กันยายน 2552 มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 8 กันยายน 2552 ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน พ.ศ. 2552
คำสั่ง กกท ที่ 2/2552< 25 สิงหาคม 2552 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ<
ประกาศ กกท ที่ 9/2552< 25 สิงหาคม 2552 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้<
ประกาศ กกท ที่ 8/2552< 25 สิงหาคม 2552 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 3/2552 31 กรกฎาคม 2552 คำชี้แจงการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2552<
No.3/2552< 17 กรกฎาคม 2552 Additional activities under the special measures to stimulate investment during Thailand Investment Years 2008-2009<
ประกาศ กกท ที่ ส.5/2552< 15 กรกฎาคม 2552 การส่งเสริมกิจการประกอบรถยนต์แบบใหม่<
ประกาศ กกท ที่ ส.4/2552< 15 กรกฎาคม 2552 การปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง<
ประกาศ กกท ที่ 7/2552< 15 กรกฎาคม 2552 มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 2/2552 13 กรกฎาคม 2552 คำชี้แจงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยการปรับปรุงเทคโนโลยี เพื่อผลิตผิลตภัณฑ์ชนิดใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2552<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 1/2552< 16 มิถุนายน 2552 คำชี้แจงการขอเพิ่มกำลังผลิตสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 6/2549<
ประกาศ กกท ที่ ส.3/2552< 29 พฤษภาคม 2552 การแก้ไขและปรับปรุงประเภทกิจการและเงื่อนไขกิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และกิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ<
ประกาศ กกท ที่ 6/2552< 29 พฤษภาคม 2552 การแก้ไขเพิ่มเติมการให้สิทธิและประโยชน์สำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION-STI)<
ประกาศ กกท ที่ 5/2552< 29 พฤษภาคม 2552 การขยายเวลายกเว้นอากรขาเข้าสำหรับแม่พิมพ์
ประกาศ กกท ที่ 4/2552< 29 พฤษภาคม 2552 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยการปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่<
2/2552< 29 พฤษภาคม 2552 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2552<
ประกาศ กกท ที่ 3/2552< 21 เมษายน 2552 เพิ่มประเภทกิจการตามมาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุนในปีแห่งการลงทุน 2551-2552<
ประกาศ กกท ที่ 2/2552< 21 เมษายน 2552 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต<
ประกาศ กกท ที่ 1/2552< 21 เมษายน 2552 การขยายเวลาการให้สิทธิและประโยชน์แก่โครงการที่ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนในเขต 2 รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2552< 21 เมษายน 2552 การปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2552< 21 เมษายน 2552 การให้การส่งเสริมกิจการผลิตอาหารทางการแพทย์ (Medical food) และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำหรับงานสาธารณูปโภค<
คำสั่ง กกท ที่ 1/2552< 4 มีนาคม 2552 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2552< 19 กุมภาพันธ์ 2552 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2552<
ระเบียบ สกท ฉบับที่ 1/2552< 9 มกราคม 2552 ว่าด้วยการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2551 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป. 2/2551< 16 ธันวาคม 2551 อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้รับคุณภาพ<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2551< 28 พฤศจิกายน 2551 การส่งเสริมกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และกิจการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม<
ประกาศ กกท ที่ 3/2551< 28 พฤศจิกายน 2551 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2)<
ประกาศ กกท ที่ 2/2551< 28 พฤศจิกายน 2551 มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุนในปีแห่งการลงทุน 2551-2552<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2551< 5 พฤศจิกายน 2551 เอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2551< 31 ตุลาคม 2551 การแก้ไขปรับปรุงประเภทกิจการ 7.9<
คำสั่ง กกท ที่ 4/2551< 17 ตุลาคม 2551 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551< 13 ตุลาคม 2551 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ กกท ที่ 1/2551< 8 กรกฎาคม 2551 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัย<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 2/2551< 30 พฤษภาคม 2551 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
คำสั่ง กกท ที่ 3/2551< 2 เมษายน 2551 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 1/2551< 10 มีนาคม 2551 คำขอรับการส่งเสริมการลงทุน มาตราการส่งเสริมการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551< 7 มีนาคม 2551 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
คำสั่ง กกท ที่ 2/2551< 22 มกราคม 2551 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ<
คำสั่ง กกท ที่ 1/2551< 22 มกราคม 2551 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอการลงทุนผลิตเหล็กขั้นต้นเพื่อผลิตเหล็กคุณภาพสูง<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2550 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2550< 26 ธันวาคม 2550 การปรับปรุงเงื่อนไขกิจการเขตอุตสาหกรรม<
ประกาศ กกท ที่ ส.11/2550< 21 ธันวาคม 2550 การปรับปรุงกิจการซ่อมชิ้นส่วนยานพาหนะ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2550< 7 ธันวาคม 2550 แนวทางส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตเหล็กขั้นต้นเพื่อผลิตเหล็กคุณภาพสูง<
ประกาศ กกท ที่ ส.10/2550< 14 พฤศจิกายน 2550 การปรับปรุงประเภทกิจการเขตอุตสาหกรรม<
ประกาศ กกท ที่ ส.9/2550< 14 พฤศจิกายน 2550 การส่งเสริมกิจการประกอบรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่<
ประกาศ กกท ที่ ส.8/2550< 14 พฤศจิกายน 2550 การส่งเสริมกิจการประกอบรถยนต์นั่งส่วนบุคคล<
ประกาศ กกท ที่ 7/2550< 14 พฤศจิกายน 2550 การปรับปรุงเงื่อนไขของกิจการนิคมอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร<
ประกาศ กกท ที่ 6/2550< 14 พฤศจิกายน 2550 การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการส่งเสริมให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี< 9 ตุลาคม 2550 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ แทนนายการุณ กิตติสถาพร)<
ประกาศ กกท ที่ 5/2550< 14 กันยายน 2550 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งเสริมกิจการฟอกย้อมและแต่งสำเร็จ<
ประกาศ กกท ที่ 4/2550< 14 กันยายน 2550 มาตการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคอุตสาหกรรม – สถาบันการศึกษา<
ประกาศ กกท ที่ 3/2550< 14 กันยายน 2550 มาตรการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม<
ประกาศ กกท ที่ 2/2550< 14 กันยายน 2550 มาตการส่งเสริมการลงทุนเป็นกรณีพิเศษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้<
ประกาศ กกท ที่ ส.6/2550< 14 กันยายน 2550 การแก้ไขประเภทกิจการ 6.2 กิจการผลิตเคมีภัณฑ์<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 2/2550< 10 กันยายน 2550 คำชี้แจงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ประเภท 7.30 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)<
ประกาศ กกท ที่ ส.5/2550< 4 มิถุนายน 2550 การปรับปรุงและแก้ไขประเภทและเงื่อนไขกิจการผลิตหรือถนอมอาหาร หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย<
ประกาศ กกท ที่ ส.4/2550< 10 เมษายน 2550 การปรับปรุงและแก้ไขประเภทและเงื่อนไขกิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ<
ประกาศ กกท ส.3/2550< 10 เมษายน 2550 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์<
ประกาศ กกท ส.2/2550< 10 เมษายน 2550 การให้การส่งเสริมกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)<
ประกาศ กกท ที่ 1/2550< 10 เมษายน 2550 มาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคอุตสาหกรรม-สถาบันการศึกษา<
คำสั่ง กกท ที่ 1/2550< 30 มีนาคม 2550 แต่งตั้งคณะทำงานเจรจาและพิจารณาข้อเสนอการลงทุนผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี< 14 มีนาคม 2550 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ แทนนายปรีดิยาธร เทวกุล)<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 1/2550 16 กุมภาพันธ์ 2550 คำชี้แจงการขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION – STI)<
ประกาศ กกท ส.1/2550< 18 มกราคม 2550 กิจการเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับประกอบการค้าเสรี (Free Trade Zone) และเขตปลอดอากร (Free Zone)<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2549 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2549< 29 ธันวาคม 2549 แก้ไขเพิ่มเติมวิธีปฏิบัติการตัดบัญชีวัตถุดิบและของที่นำเข้าเพื่อการส่งออก<
คำสั่ง กกท ที่ 4/2549< 4 ธันวาคม 2549 การมอบอำนาจให้สำนักงานกระทำการแทน<
คำสั่ง กกท ที่ 3/2549< 4 ธันวาคม 2549 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ<
คำสั่ง กกท ที่ 2/2549< 29 พฤศจิกายน 2549 การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอการลงทุนผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี< 3 พฤศจิกายน 2549 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
ระเบียบ สกท ฉบับ ที่ 1/2549< 11 สิงหาคม 2549 แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ กกท ส.3/2549< 27 มิถุนายน 2549 การปรับปรุงประเภทกิจการ 4.8 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2549< 27 มิถุนายน 2549 การแก้ไขประเภทกิจการ 6.2 กิจการผลิตเคมีภัณฑ์<
กกท ที่ 8/2549 27 มิถุนายน 2549 นโยบายส่งเสริมโครงการลงทุนต่อเนื่องระยะยาวที่มีการลงทุนสูงและมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า (สำหรับโครงการที่ลงทุนต่อเนื่องระยะยาวที่มีการลงทุนสูงและมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า โปรดติดต่อขอรายละเอียดจากสำนักงาน)<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี< 22 พฤษภาคม 2549 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นายสันติ วิลาสศักดานนท์ และคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม)<
ประกาศ กกท ที่ 7/2549< 20 มีนาคม 2549 นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตเวเฟอร์วงจรรวม<
ประกาศ กกท ที่ 6/2549< 20 มีนาคม 2549 การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า<
5/2549< 20 มีนาคม 2549 นโยบายส่งเสริมโครงการลงทุนต่อเนื่องระยะยาวสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า (สำหรับโครงการที่ลงทุนต่อเนื่องระยะยาวสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า โปรดติดต่อขอรายละเอียดจากสำนักงาน)<
ประกาศ กกท ที่ 4/2549< 20 มีนาคม 2549 นโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า<
ประกาศ กกท ที่ 3/2549< 20 มีนาคม 2549 การให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION-SIT)<
ประกาศ กกท ที่ 2/2549< 20 มีนาคม 2549 นโยบายส่งเสริมกิจการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพัฒนาทักษะบุคลากร<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2549< 20 มีนาคม 2549 การให้การส่งเสริมในประเภท 6.8 กิจการผลิตยาและหรือสารออกฤทธิ์สำคัญในยา<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2549 (เอกสารแนบท้าย)< 19 มีนาคม 2549 รายละเอียดของผู้ประกอบการธุรกิจตรวจสอบส่วนสูญเสียทั้ง 13 ราย<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2549< 19 มีนาคม 2549 การอนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ<
คำสั่ง กกท ที่ 1/2549< 15 กุมภาพันธ์ 2549 การแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการให้สิทธิและประโยชน์ ตามมาตรา 36(1) และ (2)<
1/2549< 15 กุมภาพันธ์ 2549 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2)<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2549< 10 มกราคม 2549 กำหนดวิธีการรายงานผลการดำเนินงานก่อนใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2548 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2548< 27 ธันวาคม 2548 อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้รับคุณภาพ<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2548< 27 ธันวาคม 2548 หลักเกณฑ์การขอใช้สิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรด้วยระบบ Electronic Machine Tracking (eMT)<
ประกาศ กกท ที่ ส.5/2548< 5 ตุลาคม 2548 การให้การส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง<
ประกาศ กกท ที่ ส.4/2548< 5 ตุลาคม 2548 การให้การส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตพลังงานทดแทน<
ประกาศ กกท ที่ ส.3/2548< 5 ตุลาคม 2548 การแก้ไขประเภทกิจการ 4.23 กิจการผลิตรถยนต์<
ประกาศ กกท ที่ 5/2548< 5 ตุลาคม 2548 การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่ใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี< 8 สิงหาคม 2548 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
คำสั่ง กกท ที่ 2/2548< 10 มิถุนายน 2548 การมอบอำนาจให้สำนักงานกระทำการแทน<
คำสั่ง กกท ที่ 1/2548< 10 มิถุนายน 2548 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี< 26 พฤษภาคม 2548 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2548 (รายชื่อแนบท้าย)< 23 มีนาคม 2548 (รายชื่อแนบท้าย) รายละเอียดของผู้ประกอบการธุรกิจตรวจสอบส่วนสูญเสียทั้ง 12 ราย<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2548< 22 มีนาคม 2548 อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ<
ประกาศ กกท ที่ 4/2548< 8 มีนาคม 2548 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมและกิจการที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2548< 4 มีนาคม 2548 นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการที่เสียหายจากธรณีพิบัติภัย (คลื่นสึนามิ)<
ประกาศ กกท ที่ 3/2548< 11 กุมภาพันธ์ 2548 นโยบายส่งเสริมการลงทุนโครงการที่เป็นรัฐวิสาหกิจและกิจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ<
ประกาศ กกท ที่ 2/2548< 11 กุมภาพันธ์ 2548 นโยบายส่งเสริมกิจการผลิตเหล็กขั้นต้น
ประกาศ กกท ที่ 1/2548< 11 กุมภาพันธ์ 2548 นโยบายส่งเสริมการโยกย้ายการผลิตและการรับช่วงการผลิตของกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนไปสู่ภูมิภาค<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2548< 11 กุมภาพันธ์ 2548 การให้การส่งเสริมกิจการธุรกิจรับจ้างบริหารระบบธูรกิจ (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING – BPO)<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2548< 18 มกราคม 2548 เรื่อง กำหนดเวลานำเข้าเครื่องจักร และการเปิดดำเนินการ<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2547 หมายเหตุ
ประกาศ กกท ที่ ส.13/2547< 28 ธันวาคม 2547 การให้การส่งเสริมกิจการไซโลระบบควบคุมบรรยากาศ<
ประกาศ กกท ที่ ส.12/2547< 28 ธันวาคม 2547 การให้การส่งเสริมกิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center)<
ประกาศ กกท ที่ ส.11/2547< 28 ธันวาคม 2547 การให้การส่งเสริมกิจการประกอบรถจักรยานยนต์<
ประกาศ กกท ที่ 11/2547< 28 ธันวาคม 2547 การขยายเวลายกเว้นอากรขาเข้าสำหรับแม่พิมพ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์<
ประกาศ กกท ที่ 10/2547< 20 ธันวาคม 2547 การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่ใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน<
ประกาศ กกท ที่ ส.10/2547< 20 ธันวาคม 2547 การเพิ่มเติมสิทธิและประโยชน์แก่กิจการที่เกี่ยวกับการผลิตพลังงานทดแทน<
ประกาศ กกท ที่ ส.9/2547< 20 ธันวาคม 2547 การให้การส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน<
ประกาศ กกท ที่ ส. 8/2547< 20 ธันวาคม 2547 การให้การส่งเสริมกิจการสนับสนุนการพำนักระยะยาว<
(ฉบับที่ ๕)< 3 ธันวาคม 2547 ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๗<
ประกาศ กกท ที่ ส.7/2547< 19 พฤศจิกายน 2547 การให้การส่งเสริมกิจการผลิตคาร์บอนแบลก (Carbon Black)<
ประกาศ กกท ที่ 9/2547< 19 พฤศจิกายน 2547 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม SEMICONDUCTOR<
คำสั่ง สกท ที่ น.9/2547< 12 พฤศจิกายน 2547 วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิตหรือไม่ได้คุณภาพ<
ประกาศ สกท ที่ ป.9/2547< 19 ตุลาคม 2547 หลักเกณฑ์และวิธีการอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (MCTS)<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 3/2547< 14 ตุลาคม 2547 เรื่อง แบบคำขอรับการส่งเสริมใหม่<
ป 8/2547< 14 ตุลาคม 2547 เรื่อง การมอบหมายให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตรวจสอบและรับรองสูตรการผลิตสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก<
ป 7/2547< 6 กันยายน 2547 เรื่อง อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ<
ป 5/2547< 5 กันยายน 2547 เรื่อง การกำหนดความหมายของงาน Digital Content<
ป 4/2547< 4 กันยายน 2547 เรื่อง การกำหนดกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์<
ป 3/2547< 3 กันยายน 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติแก้ไขโครงการกรณีที่มีการลงทุนเพิ่ม<
ป 2/2547< 2 กันยายน 2547 เรื่อง เชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิตหรือไม่ได้คุณภาพ<
ป 1/2547< 1 กันยายน 2547 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรวบรวม จัดเก็บ และ กำจัดขยะ สำหรับกิจการเขตอุตสาหกรรม<
ส.6/2547< 6 สิงหาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุงประเภทกิจการ 7.5.4 กิจการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์<
ส.5/2547< 5 สิงหาคม 2547 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการการค้าระหว่างประเทศ<
ประกาศ กกท ที่ ส.4/2547< 4 สิงหาคม 2547 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการผลิตก๊าซที่มีความบริสุทธิ์สูงหรือก๊าซผสมซึ่งส่วนผสมมีความถูกต้องแม่นยำในวิธีการผลิตและตรวจวิเคราะห์สูง<
ประกาศ กกท ที่ ส.3/2547< 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุงประเภทกิจการ 5.8 กิจการซอฟต์แวร์<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2547< 2 สิงหาคม 2547 เรื่อง นโยบายการให้การส่งเสริมการลงทุนแก่อุตสาหกรรมภาพยนตร์<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2547< 1 สิงหาคม 2547 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<
ประกาศ สกท ที่ ป 6/2547< 13 กรกฎาคม 2547 เรื่อง กิจการสร้างภาพยนตร์ไทยหรือการให้บริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์หรือบริการ Multimedia<
ประกาศ กกท ที่ 8/2547< 8 กรกฎาคม 2547 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมกิจการฟอกย้อมและแต่งสำเร็จ<
ประกาศ กกท ที่ 7/2547< 7 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2543<
ประกาศ กกท ที่ 6/2547< 6 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION-STI)<
ประกาศ กกท ที่ 5/2547< 5 กรกฎาคม 2547 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive (HDD)<
ประกาศ กกท ที่ 4/2547< 4 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การเพิ่มประเภทกิจการตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION – STI) (ยกเลิก..ให้ใช้ประกาศ กกท. ที่ 6/2547 แทน)<
ประกาศ กกท ที่ 3/2547< 3 กรกฎาคม 2547 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนากิจการเกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร ในสามจังหวัดขายแดนภาคใต้<
ประกาศ กกท ที่ 2/2547< 2 กรกฎาคม 2547 เรื่อง กำหนดให้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นเขตส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ กกท ที่ 1/2547< 1 กรกฎาคม 2547 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION – STI) (ยกเลิก..ให้ใช้ประกาศ กกท. ที่ 6/2547 แทน)<
คำสั่ง สกท ที่ น.8/2547< 11 มิถุนายน 2547 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์แนว DESIGN<
ระเบียบ สกท ฉบับที่ 2/2547< 2 มิถุนายน 2547 เรื่อง การโอน ควบ รวมกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน<
ระเบียบ สกท ฉบับที่ 1/2547< 1 มิถุนายน 2547 เรื่อง กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2546 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.9/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การกำหนดขอบข่ายธุรกิจสำหรับกิจการในหมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค<
ประกาศ สกท ที่ ป.8/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2) สำหรับกิจการ ที่ประกอบการอยู่เดิม<
ประกาศ สกท ที่ ป.6/2546< 1 กันยายน 2546 (เอกสารแนบท้าย)<
ประกาศ สกท ที่ ป.5/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง กำหนดเวลานำเข้าเครื่องจักร<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติการนำเครื่องจักรเก่าใช้แล้วเข้ามาใช้ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง คำจำกัดความของส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โครงโรงงานสำเร็จรูป วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น<
ประกาศ กกท ที่ ส. 5/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการให้การส่งเสริมกิจการศูนย์การออกอบบ (DESIGN CENTER)<
ประกาศ กกท ที่ ส. 4/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการประเภทเขตอุตสาหกรรมการพิมพ์<
ประกาศ กกท ที่ ส.3/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือชิ้นส่วนแบบครบวงจร<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการคอลล์เซ็นเตอร์ (Call Center)<
ประกาศ กกท ที่ 7/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการเกษตรไทย<
คำชี้แจง< 1 กันยายน 2546 คำชี้แจง..ประกอบการขอรับการส่งเสริมตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 6/2546 เรื่อง นโยบายส่งเสริม SMEs ของประเทศไทย<
ประกาศ กกท ที่ 5/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ<
ประกาศ กกท ที่ 4/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการพิมพ์<
ประกาศ กกท ที่ 3/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2)<
ประกาศ กกท ที่ 2/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัย<
ประกาศ กกท ที่ 1/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรเพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิม<
ประกาศ สกท ที่ ป.7/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง แบบคำขอรับการส่งเสริม<
ประกาศ สกท ที่ ป.7/2546< 1 กันยายน 2546 (เอกสารแนบท้าย)<
ประกาศ สกท ที่ ป.6/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ<
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง เชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ กกท ที่ 6/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง นโยบายส่งเสริม SMEs ของประเทศไทย<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2545 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง กำหนดแผนการดำเนินการและขอบข่ายกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง กำหนดเวลาการนำเข้าเครื่องจักร และการเปิดดำเนินการ<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2545 1 กันยายน 2545 เรื่อง การกำหนดความหมายรายการเงินลงทุน
ประกาศ กกท ที่ ส.6/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การแก้ไขชื่อและเงื่อนไขประเภท ๑.๒๕ กิจการแปรรูปไม้ยางพารา<
ประกาศ กกท ที่ ส.5/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงประเภทกิจการ ๗.๙<
ประกาศ กกท ที่ ส.4/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ<
ประกาศ กกท ที่ ส.3/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การผ่อนผันที่ตั้งโรงงานสำหรับกิจการที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การกำหนดประเภทกิจการที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการการนำวัสดุที่ไม่ต้องการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่<
ประกาศ กกท ที่ 2/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การยกเลิกเงื่อนไขเขตที่ตั้งโรงงาน<
ประกาศ กกท ที่ 1/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การให้สิทธิและประโยชน์เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับประกอบการค้าเสรี<
ประกาศ กกท ที่ ง.1/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การงดให้การส่งเสริมการลงทุนกิจการประกอบรถจักรยานยนต์ประเภท ๔ จังหวะ<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง แบบคำขอรับการส่งเสริม.<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2544 หมายเหตุ
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2544 22 ตุลาคม 2544 การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขกิจการซอฟต์แวร์ และกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สกท ที่ ป.13/2544< 1 กันยายน 2544 วิธีปฏิบัติในการขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (MCTS)<
ประกาศ สกท ที่ ป.12/2544< 1 กันยายน 2544 การกำหนดสัดส่วน หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล<
ประกาศ สกท ที่ ป.11/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติแก้ไขโครงการกรณีที่มีการลงทุนเพิ่ม<
ประกาศ สกท ที่ ป.9/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติรายการวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น มาตรา 30<
ประกาศ สกท ที่ ป.8/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (MCTS)<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2544< 1 กันยายน 2544 อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ และรับรองการส่งออก<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2544< 1 กันยายน 2544 แก้ไขเพิ่มเติมคำจำกัดความของส่วนประกอบ อุปกรณ์ อะไหล่ และสิ่งอื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็น<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร<
ประกาศ กกท ที่ 4/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำหรับเป็น ที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัย (ใช้ประกาศที่ 2/2546 แทน)<
ประกาศ กกท ที่ 3/2544< 1 กันยายน 2544 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ตามมาตรา ๓๖ (๑) และ (๒)<
ประกาศ กกท ที่ 2/2544< 1 กันยายน 2544 การผ่อนผันเงื่อนไขเกี่ยวกับที่ตั้งสถานประกอบการสำหรับการขยายกิจการ<
ประกาศ กกท ที่ 1/2544< 1 กันยายน 2544 การผ่อนผันหลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการลงทุน ของกิจการที่ตั้งสถานประกอบการ<
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2544< 1 กันยายน 2544 กำหนดวิธีการรายงานผลการดำเนินการก่อนใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล<
ประกาศ สกท ที่ ป.5/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<
ประกาศ สกท ที่ ป.6/2544< 1 กันยายน 2544 กำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2) สำหรับกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม<
ประกาศ สกท ที่ ป.7/2544< 1 กันยายน 2544 การกำหนดอัตราชดเชยภาระภาษีที่แฝงอยู่ในการผลิตชิ้นส่วนในประเทศสำหรับรถยนต์ที่ส่งออก<
ประกาศ สกท ที่ ป.10/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุมัติลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2543 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.15/2543< 1 กันยายน 2543 กิจการสร้างภาพยนตร์ไทยหรือการให้บริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์หรือบริการ Multimedia<
ประกาศ สกท ที่ ป.14/2543< 1 กันยายน 2543 กำหนดขอบข่ายกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์<
ประกาศ สกท ที่ ป.13/2543< 1 กันยายน 2543 กำหนดขอบข่ายกิจการวิจัยและพัฒนา<
ประกาศ สกท ที่ ป.12/2543< 1 กันยายน 2543 กำหนดขอบข่ายธุรกิจสำหรับกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน<
ประกาศ สกท ที่ ป.11/2543< 1 กันยายน 2543 กำหนดแผนการดำเนินการและขอบข่ายธุรกิจสำหรับกิจการสำนักงานภูมิภาค<
ประกาศ สกท ที่ ป.10/2543< 1 กันยายน 2543 เงื่อนไขของกิจการเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และกิจการเขตอุตสาหกรรม<
ประกาศ สกท ที่ ป.8/2543< 1 กันยายน 2543 มาตรการสนับสนุนการลงทุน<
ประกาศ สกท ที่ ป.7/2543< 1 กันยายน 2543 แนวทางการพิจารณาลดหย่อนภาษีอากรสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น<
ประกาศ สกท ที่ ป.6/2543< 1 กันยายน 2543 หลักเกณฑ์ให้ใช้การค้ำประกันอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น<
ประกาศ สกท ที่ ป.5/2543< 1 กันยายน 2543 เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบตามมาตรา 36(1)<
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2543< 1 กันยายน 2543 เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบตามมาตรา 30<
ประกาศ กกท ที่ 2/2543< 1 กันยายน 2543 เรื่อง ประเภท ขนาด และเงื่อนไขของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ กกท ที่ 1/2543< 1 กันยายน 2543 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2543< 1 กันยายน 2543 การขยายระยะเวลาของมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2543< 1 กันยายน 2543 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการส่งเสริมให้ธุรกิจได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2543< 1 กันยายน 2543 การขยายระยะเวลาของมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ<
ระเบียบ สกท ฉบับ 2/2543< 1 กันยายน 2543 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน<
ระเบียบ สกท ที่ 1/2543< 1 กันยายน 2543 กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน<
ที่ 2/2543 (เอกสารแนบท้าย)< 22 สิงหาคม 2543 บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2542 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป. 7/2542< 7 ธันวาคม 2542 คำจำกัดความของส่วนประกอบ อุปกรณ์ อะไหล่ และสิ่งอื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น<
ประกาศ สกท ที่ ป.6/2542< 6 ธันวาคม 2542 การพิจารณาขยายเวลาการเริ่มงาน<
ประกาศ สกท ที่ ป.5/2542< 5 ธันวาคม 2542 การพิจารณาขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร และการนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะ<
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2542< 4 ธันวาคม 2542 การพิจารณาอนุญาตเปิดดำเนินการ<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2542< 3 ธันวาคม 2542 กำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2) สำหรับกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2542 < 2 ธันวาคม 2542 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการส่งเสริมให้ธุรกิจได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2542< 1 ธันวาคม 2542 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการเร่งรัดการส่งออก<
ประกาศ กกท ที่ ส.5/2542< 25 พฤศจิกายน 2542 การแก้ไขเพิ่มเติมประเภท 7.9 กิจการขนส่งทางเรือ<
ประกาศ กกท ที่ ส.4/2542 < 22 กันยายน 2542 การให้การส่งเสริมกิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป (International Procurement Office – IPO)<
ประกาศ กกท ที่ ส.3/2542 < 21 กันยายน 2542 การแก้ไขปรับปรุงประเภทกิจการ 7.21<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2542< 2 กันยายน 2542 การให้การส่งเสริมกิจการค้าปลีกและหรือค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2542< 9 กุมภาพันธ์ 2542 การให้การส่งเสริมกิจการตัดและแปรรูปเหล็กแผ่น<
ประกาศ กกท ที่ 2/2542< 6 มกราคม 2542 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ<
ประกาศ กกท ที่ 1/2542< 5 มกราคม 2542 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36 (1) และ (2)<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2541 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.13/2541 2 กันยายน 2541 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 36(4)
ประกาศ สกท ที่ ป.14/2541< 18 สิงหาคม 2541 กำหนดวิธีการรายงานรายได้ผู้ได้รับการส่งเสริม<
ประกาศ สกท ที่ ป.16/2541< 23 มีนาคม 2541 มาตรการส่งเสริมให้ธุรกิจได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000<
ประกาศ สกท ที่ ป.15/2541< 20 มีนาคม 2541 การผ่อนผันเงื่อนไขหลักเกณฑ์การร่วมทุน<
ประกาศ สกท ที่ ป.11/2541< 15 มีนาคม 2541 มาตรการเร่งรัดเพื่อการส่งออก<
ประกาศ สกท ที่ ป.9/2541< 13 มีนาคม 2541 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ<
ประกาศ สกท ที่ ป.8/2541< 11 มีนาคม 2541 การแก้ไขเพิ่มเติมการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสำหรับโครงการที่ตั้งอยู่ในเขต 1 หรือเขต 2<
ประกาศ สกท ที่ ป.6/2541< 9 มีนาคม 2541 การขออนุญาตโอนเครื่องจักรไปเพื่อทำสัญญาเช่าแบบลีสซิ่งหรือทำสัญญาเช่าซื้อ<
ประกาศ สกท ที่ ป.5/2541< 9 มีนาคม 2541 หลักเกณฑ์การขอชำระภาษีอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ไม่สามารถผลิตเพื่อส่งออกได้<
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2541< 7 มีนาคม 2541 วิธีปฏิบัติในการยื่นขอแก้ไขอัตราส่วนผู้ถือหุ้นเปลี่ยนสถานที่ตั้งโรงงานและเปลี่ยนสิทธิประโยชน์<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2541< 5 มีนาคม 2541 หลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ดำเนินการอยู่แล้ว<
ปรกาศ สกท ที่ ป.2/2541< 3 มีนาคม 2541 แก้ไขเพิ่มเติมการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสำหรับโครงการที่ตั้งอยู่ในเขต 1หรือเขต2<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2541< 1 มีนาคม 2541 หลักเกณฑ์การขอรับความคุ้มครองโดยขอขยายระยะเวลาการลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบ<
ประกาศ กกท ที่ 2/2541< 4 มกราคม 2541 การเพิ่มเติมประเภทอุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่เดิม ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์<
ประกาศ กกท ที่ 1/ 2541< 1 มกราคม 2541 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิม ให้ได้รับสิทธิและประโยชน ์<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2540 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.13/2540< 23 สิงหาคม 2540 กำหนดให้อุตสาหกรรมสนับสนุน 19 ประเภท เป็นกิจการที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ<
ประกาศ สกท ที่ ป.12/2540< 22 สิงหาคม 2540 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสำหรับโครงการที่ตั้งอยู่ในเขต 1 หรือเขต 2<
ประกาศ สกท ที่ ป.11/2540< 20 สิงหาคม 2540 หลักเกณฑ์การส่งเสริมกิจการเกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตร<
ประกาศ สกท ที่ ป.10/2540< 20 สิงหาคม 2540 มาตรการสนับสนุนการลงทุนในภาวการณ์ปัจจุบัน<
ประกาศ สกท ที่ ป.9/2540< 9 สิงหาคม 2540 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร<
ประกาศ สกท ที่ ป.5/2540< 20 มิถุนายน 2540 ขอบเขตของกิจการซอฟต์แวร์ และเงื่อนไขของกิจการสวนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่อยู่ข่ายให้การส่งเสริม<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2538 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2538< 22 พฤษภาคม 2538 กำหนดอายุเครื่องจักร<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2537 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.9/2537 12 ธันวาคม 2537 เงื่อนไขและวิธีการสำหรับเครื่องจักรที่ชำรุดหรือเสียหาย
ประกาศ สกท ที่ ป.11/2537< 16 พฤษภาคม 2537 เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียของวัตถุดิบตามมาตรา 36(1)<
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2537< 3 มีนาคม 2537 หลักเกณฑ์การใช้สิทธิและประโยชน์พิเศษตามมาตรา 35(3) และ (4)<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2536 หมายเหตุ
(ป) ที่ 9/2536 6 พฤษภาคม 2536 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2535 หมายเหตุ
(ป) ที่ 25/2535 10 พฤศจิกายน 2535 วิธีปฏิบัติในการตัดบัญชีวัตถุดิบและของที่นำเข้าเพื่อการส่งออก
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2534 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ 46/2534< 22 ตุลาคม 2534 แนวทางการพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์<

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

thailand-boi-certificate
BOI ANNOUNCEMENTS
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2557 หมายเหตุ
คำชี้แจง ฉบับที่ 2/2557 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 10 มกราคม 2557 มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตามข้อ 2 ของประกาศ กกท.ที่ 7/2556 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 มีความชัดเจนขึ้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกคำชี้แจงดังกล่าวนี้
คำชี้แจง ฉบับที่ 1/2557 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 10 มกราคม 2557 มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามข้อ 1 ของประกาศ กกท.ที่ 7/2556 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกคำชี้แจงดังกล่าวนี้
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2556 หมายเหตุ
ประกาศ กกท.ที่ 7/2556 14 พฤศจิกายน 2556 มาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 28 ตุลาคม 2556 แนวทางปฏิบัติตามมาตรการด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤติอุทกภัย คำชี้แจงเพิ่มเติม จากคำชี้แจงฉบับลงวันที่ 18 มกราคม 2556
ประกาศ สกท.ที่ ป.5/2556 10 ตุลาคม 2556 การยกเลิกหนังสือขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรเพื่อใช้ในการเดินพิธีการทางศุลกากร
คำชี้แจง ฉบับลงวันที่ 3 ตุลาคม 2556 3 ตุลาคม 2556 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการการส่งเสริมวิสหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs)
ประกาศ กกท.ที่ ส.1/2556 30 กันยายน 2556 การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco – Car) รุ่นที่ ๒
ประกาศ สกท.ที่.ป.4/2556 23 สิงหาคม 2556 วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 1/2556 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 2 สิงหาคม 2556 การแต่งตั้งกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2556
ประกาศ สกท.ที่ ป.3/2556 19 มิถุนายน 2556 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็น เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก ให้ยกเลิกประกาศดังต่อไปนี้ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 25/2535, ที่ 8/2536, ที่ 9/2536, ป.3/2542, ป.6/2544 และที่ ป.8/2546
ประกาศ กกท.ที่ 6/2556 16 พฤษภาคม 2556 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ยกเลิกประกาศ กกท.ที่ 3/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศ กกท.ที่ 5/2556 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับแม่พิมพ์
ประกาศ กกท.ที่ 4/2556 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การขยายเวลาการอนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัย
ประกาศ กกท.ที่ 3/2556 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ยกเลิกประกาศ กกท.ที่ 3/2547 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนากิจการเกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศ กกท.ที่ 8/2552 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2552 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประกาศ กกท.ที่ 2/2556 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ประกาศ กกท.ที่ 1/2556 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คำชี้แจง ฉบับที่ 2/2556 18 มกราคม 2556 การปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย ให้ยกเลิกคำชี้แจงฯ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ให้ใช้ฉบับลงวันที่ 18 มกราคม 2556
ประกาศ สกท.ที่ ป.2/2556 15 มกราคม 2556 แนวทางการพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้ยกเลิกประกาศ สกท.ที่ 46/2534 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2534 เรื่อง แนวทางการพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์
ประกาศ สกท.ที่ ป.1/2556 15 มกราคม 2556 เชิญชวนให้เอกชนเป็นตัวแทนปฏิบัติงานตรวจสอบการทำลายเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย
คำชี้แจง ฉบับที่ 1/2556 3 มกราคม 2556 เรื่อง การใช้สิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนกรณีพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2550, 2/2552, 2/2553, 3/2554 และ 6/2554 สกท.จึงขอชี้แจงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2555 หมายเหตุ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2555 19 ธันวาคม 2555 การแต่งตั้งกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2555 แต่งตั้งกรรมการและที่ปรึกษาเพิ่มเติมและแทนตำแหน่งที่ว่างลง
ประกาศ สกท. ที่ ป.6/2555 9 ตุลาคม 2555 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาการส่งเสริมการลงทุนกิจการรีไซเคิลฝุ่นจากเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า ประเภท 7.27.4 กิจการนำวัสดุที่ไม่ต้องการใช้แล้วแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ (Recycling)
ประกาศ กกท.ที่ ส.1/2555 5 กันยายน 2555 การแก้ไขเพิ่มเติมกิจการผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ แก้ไขเงื่อนไขของประเภทกิจการ 4.11 ประเภทย่อย 4.11.2 ของบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนท้ายประกาศ กกท.ที่ 10/2552 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2552
ประกาศ กกท.ที่ 3/2555 3 กันยายน 2555 การขยายเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย ให้ขยายเวลาการให้สิทธิ์ประโยชน์ฯ ตามประกาศ กกท.ที่ 4/2554 และประกาศ กกท. ที่ 7/2554
ประกาศ สกท.ที่ ป.5/2555 26 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การขยายเวลายื่นคำร้องขออนุมัติตัดบัญชีส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555
ประกาศ สกท.ที่ ป.4/2555 22 มิถุนายน 2555 การไม่อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยให้ยกเลิกประกาศ สกท.ที่ ป.4/2553 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2553
ประกาศ สกท.ที่ ป.3/2555 18 มิถุนายน 2555 เรื่อง เงื่อนไขและวิธีการสำหรับเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหาย ให้ยกเลิกประกาศ สกท.ที่ ป.9/2537 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2537 และ ให้ใช้ประกาศที่ ป.3/2555 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 แทน
ประกาศ กกท.ที่ 2/2555 23 เมษายน 2555 มาตรการเพิ่มเติมด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย
ประกาศ สกท.ที่ ป.2/2555 12 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบงานช่างฝีมือ (e-Expert System)
คำสั่ง กกท.ที่ 1/2555 23 กุมภาพันธ์ 2555 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย
ประกาศ กกท.ที่ 1/2555 23 กุมภาพันธ์ 2555 มาตรการด้านภาษีอากรเพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย
ประกาศ สกท.ที่ ป.1/2555 21 กุมภาพันธ์ 2555 ปรับปรุงเงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 36(1) ที่ได้รับความเสียหายจากวิกฤตอุทกภัย ยกเลิกประกาศ สกท. ที่ ป.4/2554 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
คำชี้แจง ฉบับที่ 1/2555 14 กุมภาพันธ์ 2555 คำชี้แจง เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2554 หมายเหตุ
คำชี้แจง ลำดับที่ 3/2554 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2554 1 ธันวาคม 2554 การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ประเภท 2.19 กิจการผลิตวัสดุนาโน หรือการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุนาโนที่ผลิตเอง (Manufactued Nano Material)
ประกาศ กกท.ที่ 7/2554 25 พฤศจิกายน 2554 การขยายเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำเข้ามาทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย
ประกาศ สกท.ที่ ป.4/2554 15 พฤศจิกายน 2554 เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น ตามมาตรา 36(1) ที่ได้รับความเสียหายจากวิกฤตอุทกภัย
คำสั่ง กกท.ที่ 3/2554 7 พฤศจิกายน 2554 การมอบอำนาจให้สำนักงานกระทำการแทน
คำสั่ง กกท.ที่ 2/2554 7 พฤศจิกายน 2554 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 1 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2554
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 7 ตุลาคม 2554 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ประกาศ สกท.ที่ ป.3/2554 25 กรกฎาคม 2554 อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 2/2554 4 กรกฎาคม 2554 การใช้สิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนกรณีพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2550, 2/2552, 2/2553, 3/2554 และ 6/2554
ประกาศ สกท.ที่ ป.2/2554 4 กรกฎาคม 2554 วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Machine Tracking (eMT online))
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 1/2554 10 มิถุนายน 2554 คำชี้แจงการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2554
ประกาศ กกท ที่ 6/2554 18 พฤษภาคม 2554 การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ประกาศ กกท ที่ 5/2554 18 พฤษภาคม 2554 การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 7/2547
ประกาศ สกท. ที่ ป1/2554 2 พฤษภาคม 2554 นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง
ประกาศ กกท ที่ ง.1/2554 24 มีนาคม 2554 การงดให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการโรงพยาบาล
คำสั่ง กกท ที่ 1/2554 21 กุมภาพันธ์ 2554 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 1) 14 กุมภาพันธ์ 2554 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2554
ประกาศ กกท ที่ 4/2554 17 มกราคม 2554 มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ประกาศ กกท ที่ 3/2554 17 มกราคม 2554 มาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท
ประกาศ กกท ที่ 2/2554 17 มกราคม 2554 การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ประกาศ กกท ที่ 1/2554 17 มกราคม 2554 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2) ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2553 หมายเหตุ
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 5/2553 3 ธันวาคม 2553 รายได้ของกิจการเขต DATA CENTER
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 4/2553 3 ธันวาคม 2553 การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNORATION – STI)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 23 พฤศจิกายน 2553 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2553
ประกาศ กกท.ที่ ส.3/2553 22 ตุลาคม 2553 การแก้ไขเพิ่มเติมกิจการประเภท 1.14
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2553 22 ตุลาคม 2553 การให้การส่งเสริมกิจการเขต DATA CENTER
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2553 8 ตุลาคม 2553 การอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
คำสั่ง กกท ที่ 3/2553 13 กันยายน 2553 ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 26 สิงหาคม 2553 การแต่งตั้งที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2553
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 26 สิงหาคม 2553 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2553
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 3/2553 14 กรกฎาคม 2553 คำชี้แจงการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2553
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2553 18 มิถุนายน 2553 อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้รับคุณภาพ
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 2/2553 18 มิถุนายน 2553 คำชี้แจงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2553
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2553 3 มิถุนายน 2553 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว
คำสั่ง สกท ที่ น.2/2553 3 มิถุนายน 2553 การแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติราชการในคณะอนุกรรมการศึกษานโยบายควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ใช้ได้ 2 ทาง
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 3 พฤษภาคม 2553 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศ กกท ที่ 3/2553 23 เมษายน 2553 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ตามมาตรา 36(1) และ (2)
ประกาศ กกท ที่ 2/2553 23 เมษายน 2553 การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 1/2553 25 มีนาคม 2553 คำชี้แจงนโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ระเบียบ สกท ฉบับที่ 1/2553 17 มีนาคม 2553 กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน
คำสั่ง กกท ที่ 2/2553 10 มีนาคม 2553 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษานโยบายควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ใช้ได้ 2 ทาง
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2553 22 กุมภาพันธ์ 2553 การกำหนดขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ให้การส่งเสริมในประเภท 1.11.8 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารพร้อมรับประทาน หรืออารหารกึ่งพร้อมรับประทาน
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2553 5 มกราคม 2553 การปรับปรุงประเภทกิจการ 1.1 กิจการเพาะขยายพันธุ์พืชและปรับปรุงพันธุ์พืช
ประกาศ กกท ที่ 1/2553 5 มกราคม 2553 นโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
คำสั่ง กกท ที่ 1/2553 5 มกราคม 2553 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศเพิ่มเติม
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2552 หมายเหตุ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2552 2 พฤศจิกายน 2552 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประกาศ กกท ที่ 11/2552 15 ตุลาคม 2552 การให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION – STI)
คำสั่ง กกท ที่ 3/2552 15 ตุลาคม 2552 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายส่งเสริมการลงทุน กิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH)
ประกาศ กกท ที่ 12/2552 15 ตุลาคม 2552 มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุนในปีแห่งการลงทุน 2551-2552
ประกาศ กกท ที่ 10/2552 15 ตุลาคม 2552 ประเภท ขนาด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ของแต่ละประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 5/2552 15 ตุลาคม 2552 การปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง
คำสั่ง สกท ที่ น.2/2552 7 ตุลาคม 2552 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมด้านพัฒนาทักษะเทคโนโลยี และนวัตกรรม และคำขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา
คำชี้แจง ลำดับที่ 4/2552 18 กันยายน 2552 มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 8 กันยายน 2552 ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน พ.ศ. 2552
คำสั่ง กกท ที่ 2/2552< 25 สิงหาคม 2552 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ<
ประกาศ กกท ที่ 9/2552< 25 สิงหาคม 2552 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม และกิจการที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้<
ประกาศ กกท ที่ 8/2552< 25 สิงหาคม 2552 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 3/2552 31 กรกฎาคม 2552 คำชี้แจงการขอรับการส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2552<
No.3/2552< 17 กรกฎาคม 2552 Additional activities under the special measures to stimulate investment during Thailand Investment Years 2008-2009<
ประกาศ กกท ที่ ส.5/2552< 15 กรกฎาคม 2552 การส่งเสริมกิจการประกอบรถยนต์แบบใหม่<
ประกาศ กกท ที่ ส.4/2552< 15 กรกฎาคม 2552 การปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง<
ประกาศ กกท ที่ 7/2552< 15 กรกฎาคม 2552 มาตรการส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI)<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 2/2552 13 กรกฎาคม 2552 คำชี้แจงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยการปรับปรุงเทคโนโลยี เพื่อผลิตผิลตภัณฑ์ชนิดใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 4/2552<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 1/2552< 16 มิถุนายน 2552 คำชี้แจงการขอเพิ่มกำลังผลิตสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 6/2549<
ประกาศ กกท ที่ ส.3/2552< 29 พฤษภาคม 2552 การแก้ไขและปรับปรุงประเภทกิจการและเงื่อนไขกิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และกิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ<
ประกาศ กกท ที่ 6/2552< 29 พฤษภาคม 2552 การแก้ไขเพิ่มเติมการให้สิทธิและประโยชน์สำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION-STI)<
ประกาศ กกท ที่ 5/2552< 29 พฤษภาคม 2552 การขยายเวลายกเว้นอากรขาเข้าสำหรับแม่พิมพ์
ประกาศ กกท ที่ 4/2552< 29 พฤษภาคม 2552 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยการปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่<
2/2552< 29 พฤษภาคม 2552 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2552<
ประกาศ กกท ที่ 3/2552< 21 เมษายน 2552 เพิ่มประเภทกิจการตามมาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุนในปีแห่งการลงทุน 2551-2552<
ประกาศ กกท ที่ 2/2552< 21 เมษายน 2552 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต<
ประกาศ กกท ที่ 1/2552< 21 เมษายน 2552 การขยายเวลาการให้สิทธิและประโยชน์แก่โครงการที่ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนในเขต 2 รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2552< 21 เมษายน 2552 การปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2552< 21 เมษายน 2552 การให้การส่งเสริมกิจการผลิตอาหารทางการแพทย์ (Medical food) และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำหรับงานสาธารณูปโภค<
คำสั่ง กกท ที่ 1/2552< 4 มีนาคม 2552 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2552< 19 กุมภาพันธ์ 2552 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2552<
ระเบียบ สกท ฉบับที่ 1/2552< 9 มกราคม 2552 ว่าด้วยการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2551 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป. 2/2551< 16 ธันวาคม 2551 อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้รับคุณภาพ<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2551< 28 พฤศจิกายน 2551 การส่งเสริมกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และกิจการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม<
ประกาศ กกท ที่ 3/2551< 28 พฤศจิกายน 2551 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2)<
ประกาศ กกท ที่ 2/2551< 28 พฤศจิกายน 2551 มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุนในปีแห่งการลงทุน 2551-2552<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2551< 5 พฤศจิกายน 2551 เอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2551< 31 ตุลาคม 2551 การแก้ไขปรับปรุงประเภทกิจการ 7.9<
คำสั่ง กกท ที่ 4/2551< 17 ตุลาคม 2551 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551< 13 ตุลาคม 2551 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ กกท ที่ 1/2551< 8 กรกฎาคม 2551 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัย<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 2/2551< 30 พฤษภาคม 2551 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
คำสั่ง กกท ที่ 3/2551< 2 เมษายน 2551 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 1/2551< 10 มีนาคม 2551 คำขอรับการส่งเสริมการลงทุน มาตราการส่งเสริมการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2551< 7 มีนาคม 2551 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
คำสั่ง กกท ที่ 2/2551< 22 มกราคม 2551 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ<
คำสั่ง กกท ที่ 1/2551< 22 มกราคม 2551 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอการลงทุนผลิตเหล็กขั้นต้นเพื่อผลิตเหล็กคุณภาพสูง<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2550 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2550< 26 ธันวาคม 2550 การปรับปรุงเงื่อนไขกิจการเขตอุตสาหกรรม<
ประกาศ กกท ที่ ส.11/2550< 21 ธันวาคม 2550 การปรับปรุงกิจการซ่อมชิ้นส่วนยานพาหนะ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2550< 7 ธันวาคม 2550 แนวทางส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตเหล็กขั้นต้นเพื่อผลิตเหล็กคุณภาพสูง<
ประกาศ กกท ที่ ส.10/2550< 14 พฤศจิกายน 2550 การปรับปรุงประเภทกิจการเขตอุตสาหกรรม<
ประกาศ กกท ที่ ส.9/2550< 14 พฤศจิกายน 2550 การส่งเสริมกิจการประกอบรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่<
ประกาศ กกท ที่ ส.8/2550< 14 พฤศจิกายน 2550 การส่งเสริมกิจการประกอบรถยนต์นั่งส่วนบุคคล<
ประกาศ กกท ที่ 7/2550< 14 พฤศจิกายน 2550 การปรับปรุงเงื่อนไขของกิจการนิคมอุตสาหกรรมสิ่งทอครบวงจร<
ประกาศ กกท ที่ 6/2550< 14 พฤศจิกายน 2550 การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการส่งเสริมให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี< 9 ตุลาคม 2550 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ แทนนายการุณ กิตติสถาพร)<
ประกาศ กกท ที่ 5/2550< 14 กันยายน 2550 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งเสริมกิจการฟอกย้อมและแต่งสำเร็จ<
ประกาศ กกท ที่ 4/2550< 14 กันยายน 2550 มาตการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคอุตสาหกรรม – สถาบันการศึกษา<
ประกาศ กกท ที่ 3/2550< 14 กันยายน 2550 มาตรการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม<
ประกาศ กกท ที่ 2/2550< 14 กันยายน 2550 มาตการส่งเสริมการลงทุนเป็นกรณีพิเศษในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้<
ประกาศ กกท ที่ ส.6/2550< 14 กันยายน 2550 การแก้ไขประเภทกิจการ 6.2 กิจการผลิตเคมีภัณฑ์<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 2/2550< 10 กันยายน 2550 คำชี้แจงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ประเภท 7.30 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)<
ประกาศ กกท ที่ ส.5/2550< 4 มิถุนายน 2550 การปรับปรุงและแก้ไขประเภทและเงื่อนไขกิจการผลิตหรือถนอมอาหาร หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย<
ประกาศ กกท ที่ ส.4/2550< 10 เมษายน 2550 การปรับปรุงและแก้ไขประเภทและเงื่อนไขกิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ<
ประกาศ กกท ส.3/2550< 10 เมษายน 2550 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์<
ประกาศ กกท ส.2/2550< 10 เมษายน 2550 การให้การส่งเสริมกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)<
ประกาศ กกท ที่ 1/2550< 10 เมษายน 2550 มาตรการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคอุตสาหกรรม-สถาบันการศึกษา<
คำสั่ง กกท ที่ 1/2550< 30 มีนาคม 2550 แต่งตั้งคณะทำงานเจรจาและพิจารณาข้อเสนอการลงทุนผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี< 14 มีนาคม 2550 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ แทนนายปรีดิยาธร เทวกุล)<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 1/2550 16 กุมภาพันธ์ 2550 คำชี้แจงการขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION – STI)<
ประกาศ กกท ส.1/2550< 18 มกราคม 2550 กิจการเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับประกอบการค้าเสรี (Free Trade Zone) และเขตปลอดอากร (Free Zone)<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2549 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2549< 29 ธันวาคม 2549 แก้ไขเพิ่มเติมวิธีปฏิบัติการตัดบัญชีวัตถุดิบและของที่นำเข้าเพื่อการส่งออก<
คำสั่ง กกท ที่ 4/2549< 4 ธันวาคม 2549 การมอบอำนาจให้สำนักงานกระทำการแทน<
คำสั่ง กกท ที่ 3/2549< 4 ธันวาคม 2549 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ<
คำสั่ง กกท ที่ 2/2549< 29 พฤศจิกายน 2549 การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อเสนอการลงทุนผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานตามมาตรฐานสากล<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี< 3 พฤศจิกายน 2549 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
ระเบียบ สกท ฉบับ ที่ 1/2549< 11 สิงหาคม 2549 แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ กกท ส.3/2549< 27 มิถุนายน 2549 การปรับปรุงประเภทกิจการ 4.8 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2549< 27 มิถุนายน 2549 การแก้ไขประเภทกิจการ 6.2 กิจการผลิตเคมีภัณฑ์<
กกท ที่ 8/2549 27 มิถุนายน 2549 นโยบายส่งเสริมโครงการลงทุนต่อเนื่องระยะยาวที่มีการลงทุนสูงและมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า (สำหรับโครงการที่ลงทุนต่อเนื่องระยะยาวที่มีการลงทุนสูงและมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า โปรดติดต่อขอรายละเอียดจากสำนักงาน)<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี< 22 พฤษภาคม 2549 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นายสันติ วิลาสศักดานนท์ และคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม)<
ประกาศ กกท ที่ 7/2549< 20 มีนาคม 2549 นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตเวเฟอร์วงจรรวม<
ประกาศ กกท ที่ 6/2549< 20 มีนาคม 2549 การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า<
5/2549< 20 มีนาคม 2549 นโยบายส่งเสริมโครงการลงทุนต่อเนื่องระยะยาวสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า (สำหรับโครงการที่ลงทุนต่อเนื่องระยะยาวสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า โปรดติดต่อขอรายละเอียดจากสำนักงาน)<
ประกาศ กกท ที่ 4/2549< 20 มีนาคม 2549 นโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า<
ประกาศ กกท ที่ 3/2549< 20 มีนาคม 2549 การให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION-SIT)<
ประกาศ กกท ที่ 2/2549< 20 มีนาคม 2549 นโยบายส่งเสริมกิจการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพัฒนาทักษะบุคลากร<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2549< 20 มีนาคม 2549 การให้การส่งเสริมในประเภท 6.8 กิจการผลิตยาและหรือสารออกฤทธิ์สำคัญในยา<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2549 (เอกสารแนบท้าย)< 19 มีนาคม 2549 รายละเอียดของผู้ประกอบการธุรกิจตรวจสอบส่วนสูญเสียทั้ง 13 ราย<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2549< 19 มีนาคม 2549 การอนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ<
คำสั่ง กกท ที่ 1/2549< 15 กุมภาพันธ์ 2549 การแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมในคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการให้สิทธิและประโยชน์ ตามมาตรา 36(1) และ (2)<
1/2549< 15 กุมภาพันธ์ 2549 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2)<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2549< 10 มกราคม 2549 กำหนดวิธีการรายงานผลการดำเนินงานก่อนใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2548 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2548< 27 ธันวาคม 2548 อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้รับคุณภาพ<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2548< 27 ธันวาคม 2548 หลักเกณฑ์การขอใช้สิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรด้วยระบบ Electronic Machine Tracking (eMT)<
ประกาศ กกท ที่ ส.5/2548< 5 ตุลาคม 2548 การให้การส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง<
ประกาศ กกท ที่ ส.4/2548< 5 ตุลาคม 2548 การให้การส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตพลังงานทดแทน<
ประกาศ กกท ที่ ส.3/2548< 5 ตุลาคม 2548 การแก้ไขประเภทกิจการ 4.23 กิจการผลิตรถยนต์<
ประกาศ กกท ที่ 5/2548< 5 ตุลาคม 2548 การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่ใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี< 8 สิงหาคม 2548 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
คำสั่ง กกท ที่ 2/2548< 10 มิถุนายน 2548 การมอบอำนาจให้สำนักงานกระทำการแทน<
คำสั่ง กกท ที่ 1/2548< 10 มิถุนายน 2548 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ<
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี< 26 พฤษภาคม 2548 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการและที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2548 (รายชื่อแนบท้าย)< 23 มีนาคม 2548 (รายชื่อแนบท้าย) รายละเอียดของผู้ประกอบการธุรกิจตรวจสอบส่วนสูญเสียทั้ง 12 ราย<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2548< 22 มีนาคม 2548 อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ<
ประกาศ กกท ที่ 4/2548< 8 มีนาคม 2548 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมและกิจการที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2548< 4 มีนาคม 2548 นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการที่เสียหายจากธรณีพิบัติภัย (คลื่นสึนามิ)<
ประกาศ กกท ที่ 3/2548< 11 กุมภาพันธ์ 2548 นโยบายส่งเสริมการลงทุนโครงการที่เป็นรัฐวิสาหกิจและกิจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ<
ประกาศ กกท ที่ 2/2548< 11 กุมภาพันธ์ 2548 นโยบายส่งเสริมกิจการผลิตเหล็กขั้นต้น
ประกาศ กกท ที่ 1/2548< 11 กุมภาพันธ์ 2548 นโยบายส่งเสริมการโยกย้ายการผลิตและการรับช่วงการผลิตของกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนไปสู่ภูมิภาค<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2548< 11 กุมภาพันธ์ 2548 การให้การส่งเสริมกิจการธุรกิจรับจ้างบริหารระบบธูรกิจ (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING – BPO)<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2548< 18 มกราคม 2548 เรื่อง กำหนดเวลานำเข้าเครื่องจักร และการเปิดดำเนินการ<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2547 หมายเหตุ
ประกาศ กกท ที่ ส.13/2547< 28 ธันวาคม 2547 การให้การส่งเสริมกิจการไซโลระบบควบคุมบรรยากาศ<
ประกาศ กกท ที่ ส.12/2547< 28 ธันวาคม 2547 การให้การส่งเสริมกิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center)<
ประกาศ กกท ที่ ส.11/2547< 28 ธันวาคม 2547 การให้การส่งเสริมกิจการประกอบรถจักรยานยนต์<
ประกาศ กกท ที่ 11/2547< 28 ธันวาคม 2547 การขยายเวลายกเว้นอากรขาเข้าสำหรับแม่พิมพ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์<
ประกาศ กกท ที่ 10/2547< 20 ธันวาคม 2547 การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่ใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน<
ประกาศ กกท ที่ ส.10/2547< 20 ธันวาคม 2547 การเพิ่มเติมสิทธิและประโยชน์แก่กิจการที่เกี่ยวกับการผลิตพลังงานทดแทน<
ประกาศ กกท ที่ ส.9/2547< 20 ธันวาคม 2547 การให้การส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน<
ประกาศ กกท ที่ ส. 8/2547< 20 ธันวาคม 2547 การให้การส่งเสริมกิจการสนับสนุนการพำนักระยะยาว<
(ฉบับที่ ๕)< 3 ธันวาคม 2547 ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๗<
ประกาศ กกท ที่ ส.7/2547< 19 พฤศจิกายน 2547 การให้การส่งเสริมกิจการผลิตคาร์บอนแบลก (Carbon Black)<
ประกาศ กกท ที่ 9/2547< 19 พฤศจิกายน 2547 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม SEMICONDUCTOR<
คำสั่ง สกท ที่ น.9/2547< 12 พฤศจิกายน 2547 วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิตหรือไม่ได้คุณภาพ<
ประกาศ สกท ที่ ป.9/2547< 19 ตุลาคม 2547 หลักเกณฑ์และวิธีการอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (MCTS)<
คำชี้แจง สกท ลำดับที่ 3/2547< 14 ตุลาคม 2547 เรื่อง แบบคำขอรับการส่งเสริมใหม่<
ป 8/2547< 14 ตุลาคม 2547 เรื่อง การมอบหมายให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตรวจสอบและรับรองสูตรการผลิตสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก<
ป 7/2547< 6 กันยายน 2547 เรื่อง อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ<
ป 5/2547< 5 กันยายน 2547 เรื่อง การกำหนดความหมายของงาน Digital Content<
ป 4/2547< 4 กันยายน 2547 เรื่อง การกำหนดกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์<
ป 3/2547< 3 กันยายน 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติแก้ไขโครงการกรณีที่มีการลงทุนเพิ่ม<
ป 2/2547< 2 กันยายน 2547 เรื่อง เชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิตหรือไม่ได้คุณภาพ<
ป 1/2547< 1 กันยายน 2547 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรวบรวม จัดเก็บ และ กำจัดขยะ สำหรับกิจการเขตอุตสาหกรรม<
ส.6/2547< 6 สิงหาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุงประเภทกิจการ 7.5.4 กิจการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์<
ส.5/2547< 5 สิงหาคม 2547 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการการค้าระหว่างประเทศ<
ประกาศ กกท ที่ ส.4/2547< 4 สิงหาคม 2547 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการผลิตก๊าซที่มีความบริสุทธิ์สูงหรือก๊าซผสมซึ่งส่วนผสมมีความถูกต้องแม่นยำในวิธีการผลิตและตรวจวิเคราะห์สูง<
ประกาศ กกท ที่ ส.3/2547< 3 สิงหาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุงประเภทกิจการ 5.8 กิจการซอฟต์แวร์<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2547< 2 สิงหาคม 2547 เรื่อง นโยบายการให้การส่งเสริมการลงทุนแก่อุตสาหกรรมภาพยนตร์<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2547< 1 สิงหาคม 2547 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<
ประกาศ สกท ที่ ป 6/2547< 13 กรกฎาคม 2547 เรื่อง กิจการสร้างภาพยนตร์ไทยหรือการให้บริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์หรือบริการ Multimedia<
ประกาศ กกท ที่ 8/2547< 8 กรกฎาคม 2547 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมกิจการฟอกย้อมและแต่งสำเร็จ<
ประกาศ กกท ที่ 7/2547< 7 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 1/2543<
ประกาศ กกท ที่ 6/2547< 6 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยี และนวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION-STI)<
ประกาศ กกท ที่ 5/2547< 5 กรกฎาคม 2547 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive (HDD)<
ประกาศ กกท ที่ 4/2547< 4 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การเพิ่มประเภทกิจการตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION – STI) (ยกเลิก..ให้ใช้ประกาศ กกท. ที่ 6/2547 แทน)<
ประกาศ กกท ที่ 3/2547< 3 กรกฎาคม 2547 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนากิจการเกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร ในสามจังหวัดขายแดนภาคใต้<
ประกาศ กกท ที่ 2/2547< 2 กรกฎาคม 2547 เรื่อง กำหนดให้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นเขตส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ กกท ที่ 1/2547< 1 กรกฎาคม 2547 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม (SKILL, TECHNOLOGY & INNOVATION – STI) (ยกเลิก..ให้ใช้ประกาศ กกท. ที่ 6/2547 แทน)<
คำสั่ง สกท ที่ น.8/2547< 11 มิถุนายน 2547 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์แนว DESIGN<
ระเบียบ สกท ฉบับที่ 2/2547< 2 มิถุนายน 2547 เรื่อง การโอน ควบ รวมกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน<
ระเบียบ สกท ฉบับที่ 1/2547< 1 มิถุนายน 2547 เรื่อง กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2546 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.9/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การกำหนดขอบข่ายธุรกิจสำหรับกิจการในหมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค<
ประกาศ สกท ที่ ป.8/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2) สำหรับกิจการ ที่ประกอบการอยู่เดิม<
ประกาศ สกท ที่ ป.6/2546< 1 กันยายน 2546 (เอกสารแนบท้าย)<
ประกาศ สกท ที่ ป.5/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง กำหนดเวลานำเข้าเครื่องจักร<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติการนำเครื่องจักรเก่าใช้แล้วเข้ามาใช้ในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง คำจำกัดความของส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โครงโรงงานสำเร็จรูป วัตถุดิบและวัสดุจำเป็น<
ประกาศ กกท ที่ ส. 5/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการให้การส่งเสริมกิจการศูนย์การออกอบบ (DESIGN CENTER)<
ประกาศ กกท ที่ ส. 4/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการประเภทเขตอุตสาหกรรมการพิมพ์<
ประกาศ กกท ที่ ส.3/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือชิ้นส่วนแบบครบวงจร<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการคอลล์เซ็นเตอร์ (Call Center)<
ประกาศ กกท ที่ 7/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการเกษตรไทย<
คำชี้แจง< 1 กันยายน 2546 คำชี้แจง..ประกอบการขอรับการส่งเสริมตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 6/2546 เรื่อง นโยบายส่งเสริม SMEs ของประเทศไทย<
ประกาศ กกท ที่ 5/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ<
ประกาศ กกท ที่ 4/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมการพิมพ์<
ประกาศ กกท ที่ 3/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2)<
ประกาศ กกท ที่ 2/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัย<
ประกาศ กกท ที่ 1/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรเพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิม<
ประกาศ สกท ที่ ป.7/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง แบบคำขอรับการส่งเสริม<
ประกาศ สกท ที่ ป.7/2546< 1 กันยายน 2546 (เอกสารแนบท้าย)<
ประกาศ สกท ที่ ป.6/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ<
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง เชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ กกท ที่ 6/2546< 1 กันยายน 2546 เรื่อง นโยบายส่งเสริม SMEs ของประเทศไทย<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2545 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง กำหนดแผนการดำเนินการและขอบข่ายกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง กำหนดเวลาการนำเข้าเครื่องจักร และการเปิดดำเนินการ<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2545 1 กันยายน 2545 เรื่อง การกำหนดความหมายรายการเงินลงทุน
ประกาศ กกท ที่ ส.6/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การแก้ไขชื่อและเงื่อนไขประเภท ๑.๒๕ กิจการแปรรูปไม้ยางพารา<
ประกาศ กกท ที่ ส.5/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงประเภทกิจการ ๗.๙<
ประกาศ กกท ที่ ส.4/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการโรงแยกก๊าซธรรมชาติ<
ประกาศ กกท ที่ ส.3/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การผ่อนผันที่ตั้งโรงงานสำหรับกิจการที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การกำหนดประเภทกิจการที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการการนำวัสดุที่ไม่ต้องการใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่<
ประกาศ กกท ที่ 2/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การยกเลิกเงื่อนไขเขตที่ตั้งโรงงาน<
ประกาศ กกท ที่ 1/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การให้สิทธิและประโยชน์เขตคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับประกอบการค้าเสรี<
ประกาศ กกท ที่ ง.1/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง การงดให้การส่งเสริมการลงทุนกิจการประกอบรถจักรยานยนต์ประเภท ๔ จังหวะ<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2545< 1 กันยายน 2545 เรื่อง แบบคำขอรับการส่งเสริม.<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2544 หมายเหตุ
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2544 22 ตุลาคม 2544 การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขกิจการซอฟต์แวร์ และกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สกท ที่ ป.13/2544< 1 กันยายน 2544 วิธีปฏิบัติในการขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (MCTS)<
ประกาศ สกท ที่ ป.12/2544< 1 กันยายน 2544 การกำหนดสัดส่วน หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล<
ประกาศ สกท ที่ ป.11/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติแก้ไขโครงการกรณีที่มีการลงทุนเพิ่ม<
ประกาศ สกท ที่ ป.9/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติรายการวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น มาตรา 30<
ประกาศ สกท ที่ ป.8/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (MCTS)<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2544< 1 กันยายน 2544 อนุญาตให้เอกชนเข้าช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุดิบที่สูญเสียจากการผลิต หรือไม่ได้คุณภาพ และรับรองการส่งออก<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2544< 1 กันยายน 2544 แก้ไขเพิ่มเติมคำจำกัดความของส่วนประกอบ อุปกรณ์ อะไหล่ และสิ่งอื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็น<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร<
ประกาศ กกท ที่ 4/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำหรับเป็น ที่ตั้งสำนักงานและที่พักอาศัย (ใช้ประกาศที่ 2/2546 แทน)<
ประกาศ กกท ที่ 3/2544< 1 กันยายน 2544 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ตามมาตรา ๓๖ (๑) และ (๒)<
ประกาศ กกท ที่ 2/2544< 1 กันยายน 2544 การผ่อนผันเงื่อนไขเกี่ยวกับที่ตั้งสถานประกอบการสำหรับการขยายกิจการ<
ประกาศ กกท ที่ 1/2544< 1 กันยายน 2544 การผ่อนผันหลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการลงทุน ของกิจการที่ตั้งสถานประกอบการ<
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2544< 1 กันยายน 2544 กำหนดวิธีการรายงานผลการดำเนินการก่อนใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล<
ประกาศ สกท ที่ ป.5/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน ที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต<
ประกาศ สกท ที่ ป.6/2544< 1 กันยายน 2544 กำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2) สำหรับกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม<
ประกาศ สกท ที่ ป.7/2544< 1 กันยายน 2544 การกำหนดอัตราชดเชยภาระภาษีที่แฝงอยู่ในการผลิตชิ้นส่วนในประเทศสำหรับรถยนต์ที่ส่งออก<
ประกาศ สกท ที่ ป.10/2544< 1 กันยายน 2544 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุมัติลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นตามมาตรา 30<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2543 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.15/2543< 1 กันยายน 2543 กิจการสร้างภาพยนตร์ไทยหรือการให้บริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์หรือบริการ Multimedia<
ประกาศ สกท ที่ ป.14/2543< 1 กันยายน 2543 กำหนดขอบข่ายกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์<
ประกาศ สกท ที่ ป.13/2543< 1 กันยายน 2543 กำหนดขอบข่ายกิจการวิจัยและพัฒนา<
ประกาศ สกท ที่ ป.12/2543< 1 กันยายน 2543 กำหนดขอบข่ายธุรกิจสำหรับกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน<
ประกาศ สกท ที่ ป.11/2543< 1 กันยายน 2543 กำหนดแผนการดำเนินการและขอบข่ายธุรกิจสำหรับกิจการสำนักงานภูมิภาค<
ประกาศ สกท ที่ ป.10/2543< 1 กันยายน 2543 เงื่อนไขของกิจการเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และกิจการเขตอุตสาหกรรม<
ประกาศ สกท ที่ ป.8/2543< 1 กันยายน 2543 มาตรการสนับสนุนการลงทุน<
ประกาศ สกท ที่ ป.7/2543< 1 กันยายน 2543 แนวทางการพิจารณาลดหย่อนภาษีอากรสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น<
ประกาศ สกท ที่ ป.6/2543< 1 กันยายน 2543 หลักเกณฑ์ให้ใช้การค้ำประกันอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น<
ประกาศ สกท ที่ ป.5/2543< 1 กันยายน 2543 เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบตามมาตรา 36(1)<
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2543< 1 กันยายน 2543 เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียและเศษซากของวัตถุดิบตามมาตรา 30<
ประกาศ กกท ที่ 2/2543< 1 กันยายน 2543 เรื่อง ประเภท ขนาด และเงื่อนไขของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ กกท ที่ 1/2543< 1 กันยายน 2543 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2543< 1 กันยายน 2543 การขยายระยะเวลาของมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2543< 1 กันยายน 2543 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการส่งเสริมให้ธุรกิจได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2543< 1 กันยายน 2543 การขยายระยะเวลาของมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ<
ระเบียบ สกท ฉบับ 2/2543< 1 กันยายน 2543 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน<
ระเบียบ สกท ที่ 1/2543< 1 กันยายน 2543 กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน<
ที่ 2/2543 (เอกสารแนบท้าย)< 22 สิงหาคม 2543 บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2542 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป. 7/2542< 7 ธันวาคม 2542 คำจำกัดความของส่วนประกอบ อุปกรณ์ อะไหล่ และสิ่งอื่นๆ รวมทั้งวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น<
ประกาศ สกท ที่ ป.6/2542< 6 ธันวาคม 2542 การพิจารณาขยายเวลาการเริ่มงาน<
ประกาศ สกท ที่ ป.5/2542< 5 ธันวาคม 2542 การพิจารณาขยายเวลานำเข้าเครื่องจักร และการนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะ<
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2542< 4 ธันวาคม 2542 การพิจารณาอนุญาตเปิดดำเนินการ<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2542< 3 ธันวาคม 2542 กำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36(1) และ (2) สำหรับกิจการที่ประกอบการอยู่เดิม<
ประกาศ สกท ที่ ป.2/2542 < 2 ธันวาคม 2542 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการส่งเสริมให้ธุรกิจได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2542< 1 ธันวาคม 2542 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการเร่งรัดการส่งออก<
ประกาศ กกท ที่ ส.5/2542< 25 พฤศจิกายน 2542 การแก้ไขเพิ่มเติมประเภท 7.9 กิจการขนส่งทางเรือ<
ประกาศ กกท ที่ ส.4/2542 < 22 กันยายน 2542 การให้การส่งเสริมกิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป (International Procurement Office – IPO)<
ประกาศ กกท ที่ ส.3/2542 < 21 กันยายน 2542 การแก้ไขปรับปรุงประเภทกิจการ 7.21<
ประกาศ กกท ที่ ส.2/2542< 2 กันยายน 2542 การให้การส่งเสริมกิจการค้าปลีกและหรือค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค<
ประกาศ กกท ที่ ส.1/2542< 9 กุมภาพันธ์ 2542 การให้การส่งเสริมกิจการตัดและแปรรูปเหล็กแผ่น<
ประกาศ กกท ที่ 2/2542< 6 มกราคม 2542 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ<
ประกาศ กกท ที่ 1/2542< 5 มกราคม 2542 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิมให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 36 (1) และ (2)<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2541 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.13/2541 2 กันยายน 2541 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 36(4)
ประกาศ สกท ที่ ป.14/2541< 18 สิงหาคม 2541 กำหนดวิธีการรายงานรายได้ผู้ได้รับการส่งเสริม<
ประกาศ สกท ที่ ป.16/2541< 23 มีนาคม 2541 มาตรการส่งเสริมให้ธุรกิจได้รับใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000<
ประกาศ สกท ที่ ป.15/2541< 20 มีนาคม 2541 การผ่อนผันเงื่อนไขหลักเกณฑ์การร่วมทุน<
ประกาศ สกท ที่ ป.11/2541< 15 มีนาคม 2541 มาตรการเร่งรัดเพื่อการส่งออก<
ประกาศ สกท ที่ ป.9/2541< 13 มีนาคม 2541 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ<
ประกาศ สกท ที่ ป.8/2541< 11 มีนาคม 2541 การแก้ไขเพิ่มเติมการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสำหรับโครงการที่ตั้งอยู่ในเขต 1 หรือเขต 2<
ประกาศ สกท ที่ ป.6/2541< 9 มีนาคม 2541 การขออนุญาตโอนเครื่องจักรไปเพื่อทำสัญญาเช่าแบบลีสซิ่งหรือทำสัญญาเช่าซื้อ<
ประกาศ สกท ที่ ป.5/2541< 9 มีนาคม 2541 หลักเกณฑ์การขอชำระภาษีอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ไม่สามารถผลิตเพื่อส่งออกได้<
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2541< 7 มีนาคม 2541 วิธีปฏิบัติในการยื่นขอแก้ไขอัตราส่วนผู้ถือหุ้นเปลี่ยนสถานที่ตั้งโรงงานและเปลี่ยนสิทธิประโยชน์<
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2541< 5 มีนาคม 2541 หลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ดำเนินการอยู่แล้ว<
ปรกาศ สกท ที่ ป.2/2541< 3 มีนาคม 2541 แก้ไขเพิ่มเติมการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสำหรับโครงการที่ตั้งอยู่ในเขต 1หรือเขต2<
ประกาศ สกท ที่ ป.1/2541< 1 มีนาคม 2541 หลักเกณฑ์การขอรับความคุ้มครองโดยขอขยายระยะเวลาการลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบ<
ประกาศ กกท ที่ 2/2541< 4 มกราคม 2541 การเพิ่มเติมประเภทอุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่เดิม ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์<
ประกาศ กกท ที่ 1/ 2541< 1 มกราคม 2541 การให้การส่งเสริมแก่กิจการที่ประกอบการอยู่เดิม ให้ได้รับสิทธิและประโยชน ์<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2540 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.13/2540< 23 สิงหาคม 2540 กำหนดให้อุตสาหกรรมสนับสนุน 19 ประเภท เป็นกิจการที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ<
ประกาศ สกท ที่ ป.12/2540< 22 สิงหาคม 2540 ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสำหรับโครงการที่ตั้งอยู่ในเขต 1 หรือเขต 2<
ประกาศ สกท ที่ ป.11/2540< 20 สิงหาคม 2540 หลักเกณฑ์การส่งเสริมกิจการเกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตร<
ประกาศ สกท ที่ ป.10/2540< 20 สิงหาคม 2540 มาตรการสนับสนุนการลงทุนในภาวการณ์ปัจจุบัน<
ประกาศ สกท ที่ ป.9/2540< 9 สิงหาคม 2540 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร<
ประกาศ สกท ที่ ป.5/2540< 20 มิถุนายน 2540 ขอบเขตของกิจการซอฟต์แวร์ และเงื่อนไขของกิจการสวนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่อยู่ข่ายให้การส่งเสริม<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2538 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.3/2538< 22 พฤษภาคม 2538 กำหนดอายุเครื่องจักร<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2537 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ ป.9/2537 12 ธันวาคม 2537 เงื่อนไขและวิธีการสำหรับเครื่องจักรที่ชำรุดหรือเสียหาย
ประกาศ สกท ที่ ป.11/2537< 16 พฤษภาคม 2537 เงื่อนไขและวิธีการสำหรับส่วนสูญเสียของวัตถุดิบตามมาตรา 36(1)<
ประกาศ สกท ที่ ป.4/2537< 3 มีนาคม 2537 หลักเกณฑ์การใช้สิทธิและประโยชน์พิเศษตามมาตรา 35(3) และ (4)<
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2536 หมายเหตุ
(ป) ที่ 9/2536 6 พฤษภาคม 2536 เรื่อง วิธีปฏิบัติในการขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2535 หมายเหตุ
(ป) ที่ 25/2535 10 พฤศจิกายน 2535 วิธีปฏิบัติในการตัดบัญชีวัตถุดิบและของที่นำเข้าเพื่อการส่งออก
ประกาศ วันที่ประกาศ ประกาศในปี พ.ศ.2534 หมายเหตุ
ประกาศ สกท ที่ 46/2534< 22 ตุลาคม 2534 แนวทางการพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์<

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *