Boisupport : บริการให้คำปรึกษา ในการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI การยื่นสั่งปล่อยครื่องจักร-วัตถุดิบและตัดบัญชี การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและแก้ไขหนังสือรับรองบริษัท การยื่นขอเลขที่ประจำตัวภาษีและจดภาษีมูลค่าเพิ่ม การยื่นขอและยื่นต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน การยื่นขอและยื่นต่ออายุ Visa-Work Permit และการนำเข้า-ส่งออก รวมทั้งการให้บริการด้าน ISO แบบ ฟรี ฟรี !!!

ปัจจุบันได้มีนักลงทุนให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และมีนักลงทุนบางส่วนได้ขอรับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้วนั้น แต่ปัญหาของนักลงทุนที่ตามมาก็คือ นักลงทุนยังขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนของการทำงาน ที่ต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ อันได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board Of Invesment), สมาคมสโมสรนักลงทุน , กรมศุลกากร, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กระทรวงแรงงาน, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมสรรพากร โดยทางบริษัทจะให้บริการแก่นักลงทุนตั้งแต่เริ่มแรก จนกระทั่งจบขั้นตอนของการทำงานทั้งหมด และให้คำปรึกษาในเรื่องสำคัญต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนให้มากที่สุด

Boisupport ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งได้แก่ ญี่ปุ่น, จีน,ไต้หวัน, อังกฤษ, เกาหลีใต้ และ มาเลเซีย เป็นต้น โดยทางทีมงานได้ให้บริการต่อนักลงทุนดังกล่าวซึ่งทางบริษัทไม่ได้มาแค่ให้คำปรึกษา แต่เข้ามาเพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ของบริษัทนักลงทุนที่จะได้รับ และพร้อมกับวางระบบภายในองค์กรของท่านเพื่อสร้างรากฐานที่ดีสำหรับการทำงานตั้งแต่เริ่มแรกจนไปถึงอนาคตและช่วยให้บริษัทของนักลงทุนมีคุณภาพและมีมาตรฐานมากขึ้นซึ่งการให้บริการต่อกลุ่มนักลงทุนก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งโดยทางทีมงานจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความพอใจ และประทับใจให้กับกลุ่มนักลงทุนเพื่อสร้างภาพพจน์ให้กับประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจะทำให้กลุ่มนักลงทุนที่มาลงทุนภายในประเทศไทย สามารถกลับไปบอกต่อให้กับกลุ่มนักลงทุนของประเทศตนเองให้รับรู้และจะทำให้มีกลุ่มนักลงทุนใหม่ๆตัดสินเข้ามาลงทุนภายในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยทั้งนี้ยังรวมไปถึงทำให้คนไทยได้มีงานทำเพิ่มมากขึ้นสืบต่อไป

Boisupport คือ ทีมงานซึ่งประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์มาเป็นเวลายาวนาน พร้อมให้บริการคำปรึกษา และแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อช่วยเหลือนักลงทุนในหลาย ๆ ธุรกิจให้หมดจากปัญหาดังกล่าว

หากท่านไว้วางใจในการบริการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน โดยนักลงทุน กับ หน่วยงานราชการ โดยนำเสนอหัวข้อบริการ ดังต่อไปนี้

1. การขอรับการส่งเสริมการลงทุน (Applying for investment promotion)
2. การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร และการต่ออายุประจำปี (Apply Machine Master list and Renewal (Annual) Machine)
3. การขออนุมัติสต๊อคสูงสุด / บัญชีรายการวัตถุดิบ และ สูตรการผลิต และการต่ออายุประจำปี (Apply Max Stock / Raw material Master List / Formulation and Renewal (Annual) Raw material)
4. การขออนุมัติเปิดดำเนินการ (Applying for Full Operation Licence Project)
5. การขออนุมัติเสั่งปล่อยเครื่องจักร, การขออนุมัติเสั่งปล่อยวัตถุดิบ และการขออนุมัติตัดบัญชีรายการเครื่องจักร / วัตถุดิบ / สิ่งสูญเสีย (Apply Order release machinery, Apply Order materials and Apply for Cutting stock Machinery / Material / Scrap)
6. การขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้สำหรับคนต่างด้าวและผู้เชี่ยวชาญในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการและช่างเทคนิค (Applying Work Permits & Visas For to an alien and experts-level executives managers and technical)
7. การให้บริการในการนำเข้า-ส่งออก แบบ Boi , 19ทวิ , Epz , Fz เป็นต้น (Service For Import-Export Boi, 19Bis, Epz, Fz)
8. การขอใบอนุญาตโรงงาน และต่ออายุประจำปี (Licensing facilities And and Renewal (Annual) Licensing facilities)
9. การจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration)
10. การให้บริการด้านบัญชีการเงิน, ด้านภาษี และด้านประกันสังคม (Financial Accounting, Tax and Social Insurance)
11. การให้บริการด้านกรมศุลกากร (Customs Department Services)
12. การให้บริการด้าน ISO (ISO Services)
13. การให้บริการด้านการฝึกอบรมกฎหมาย กฎระเบียบ และสิทธิประโยชน์บีโอไอ, ศุลกากร และสรรพากร (Service for Training Law Regulations and Privilege BOI, Customs, and Revenue)

การฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กร (In House Training)

หลักสูตรเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน มีดังนี้ :

1.1 วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน
1.2 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
1.3 การบัญชีและแนวทางการตรวจสอบบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
1.4 การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
1.5 วิธีขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
1.6 สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน
1.7 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
1.8 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
1.9 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
1.10 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตนำเข้าผู้เชี่ยวชาญ และครอบครัวผู้ติดตามสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ข้อเสนอของการให้บริการโดยครอบคลุมทั้งหมด
ติอต่อ คุณกะรัต บริพานภักดีวรรธน์
มือถือ : 081-9380521, 0982547178
Email : [email protected]
Web : www.boisupport.com