บริการ
1. จัดทำบัญชีรายการเครื่องจักร(Master list) เพื่อสิทธิในการนำเข้าเครื่องจักร
2. จัดทำรายการวัตถุดิบ เพื่อสิทธิประโยชน์ในการนำเข้าว้ตถุดิบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะต้องระบุชื่อวัตถุดิบที่ต้องการนำเข้าเพื่อใช้ในการทำรายการวัตถุดิบ โดยจะต้องทราบถึง Model,Bom list เพื่อคำนวณยอดที่ต้องการนำเข้า และยื่นต่อบีโอไอ
3. แก้ไขรายการวัตถุดิบ แยกเป็นการเพิ่มชื่อวัตถุดิบ หรือ ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ
4. สูตรการผลิต เพื่อยื่นเป็นสูตรใช้ในการตัดบัญชีส่งออกจากยอด Model ที่มีการส่งออกตามเอกสารส่งออก
5. แก้ไขสูตรการผลิต คืออาจมีการลดปริมาณ/เพิ่มปริมาณ ของการผลิต โดยต้องคำนวณสูตรใหม่จาก Bom list, แล้วนำมาคิดคำนวณแก้ไขสูตรการผลิตใหม่
6. จัดทำการส่งคืนเครื่องจักรไปต่างประเทศโดยแยกเป็นการ
-ส่งคืนไปเลยคือไม่ต้องการนำกลับมาอีก
-การส่งซ่อมแล้วนำกลับมาใหม่ กรณีส่งคืน บ.แม่เพื่อทำการซ่อมแล้วนำกลับมาใหม่
7. การสั่งปล่อยเครื่องจักร ชื่อรายการเครื่องจักรต้องตรงกับที่ยื่นขอกับทางบีโอไอ
8. การสั่งปล่อยวัตถุดิบ เอกสารขาเข้าวัตถุดิบจะต้องมีรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนในการสั่งปล่อยวัตถุดิบ กรณีครั้งแรกให้ยื่นข้อมูลกำหนดวันขาเข้าให้ชัดเจน
9. ขยายระยะเวลาการนำเข้าวัตถุดิบ บีโอไอกำหนดให้นำเข้าวัตถุดิบภายในระยะเวลา 1ปี โดยจะต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อาทิ งบการเงิน,ยอดขาย,จำนวนสินค้าคงคลัง,จำนวนของเสีย
ทำเรื่องยื่นต่อ บีโอไอ
10. ตส. 310 คือ รายงานผลประกอบการโดยนำข้อมูลมาจากบัญชี คืองบการเงินของบริษัท ข้อมูลอื่นฯ โดยให้กรอกในแบบฟอร์มและต้องยื่นรายงานผลประกอบการทุกปีตามข้อกำหนดเพื่อรักษาสิทธิของบริษัท
11. จัดทำการส่งคืนวัตถุดิบไปต่างประเทศ เนื่องจากวัตถุดิบไม่ได้มาตรฐานหรือของเสียหายจะมีต้องทำเอกสารยื่นกับทางบีโอไอเพื่อให้การอนุมัติ แล้วดำเนินการเอกสารขาออกต่อไป
12. ปรับยอดการส่งคืนวัตถุดิบ กับหน่วยงาน IC เพื่อปรับยอด balance ระยะเวลาในการทำการประมาณ 1 อาทิตย์
13. รายงานความคืบหน้าของโครงการ มี 3 ระยะคือ 1.ระยะ 6 เดือน 2.ระยะ1 ปี 3. ระยะ2ปี
14. การขยายระยะเวลาเปิดดำเนินการ ทุกบริษัทจะถูกกำหนดให้เปิดดำเนินการภายใน 36เดือน บริษัทฯ จะต้องนำเครื่องจักรเข้ามาให้ครบตามเงินลงทุนที่แจ้งกับ boi ไว้ และให้ทำการเปิดดำเนินการในปีที่ 3 และหากบริษัทฯ ยังนำเครื่องเข้าไม่ครบให้ดำเนินการทำเรื่องขอขยายเปิด
15. เปิดดำเนินการ จะต้องเตรียมควาพร้อมด้านเอกสารที่นำเข้าเกี่ยวกับเครื่องจักรต้องจัดเก็บไว้ทุกชุด และบัญชีทรัยพ์สิน เพื่อให้ทางสรรพากรตรวจสอบได้
16. ตัดบัญชีใบขนสินค้า คือวัตถุดิบนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตลอดจน ไปถึงขั้นตอนการส่งออกซึ่งจนได้ใบขนสินค้ามาเพื่อใช้ตัดบัญชีวัตถุดิบ
17. ปรับยอด Balance วัตถุดิบในกรณีที่ซื้อวัตถุดิบในประเทศต้องใช้ PO หรือเลขที่ของ INV. มาเป็นหลักฐานในการปรับยอด Balance โดยยื่นเอกสารกับทาง IC
18. การตัดบัญชีส่วนสูญเสีย เช่นวัตถุดิบตัดบัญชีส่วนสูญเสียต้องขออนุญาต BOI เพือทำเรื่องขออนุญาตก่อน เมื่อผ่านแล้วประสานงานแผนกส่งออกเพื่อดำเนินการ และนำเอกสารขาออกมาปรับยอดกับทางIC
19. จัดทำการตัดบัญชีวัตถุดิบโอนสิทธิ์ให้ผู้ขาย เช็ค Model เช็คกับ Bomlist ดูชื่อวัตถุดิบที่ยื่นขอกับทาง Boi ไว้ก็ต้องตัดบัญชีวัตถุดิบโอนสิทธิ์ให้ผู้ขาย(กรณีการขายสินค้าบริษัทเราคือผู้ขายจะต้องสอบถามรายละเอียดบริษัทที่เราจะขายด้วยว่าเราจะโอนสิทธิ์วัตถุดิบครั้งนี้ไปให้
20. การรับโอนสิทธิ์วัตถุดิบจากผู้ซื้อ ลูกค้าจะต้องมีเอกสารโอนสิทธิ์คืนให้กับบริษัทเพื่อนำเอกสารไปตัดบัญชีวัตถุดิบ
21. การขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้สำหรับคนต่างด้าวและผู้เชี่ยวชาญในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการและช่างเทคนิค รวมทั้งขอวีซ่าให้สำหรับครอบครัวของผู้เชี่ยวชาญในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการและช่างเทคนิคให้เข้ามาอยู่ภายในประเทศได้

การฝึกอบรมพนักงานภายในองค์กร (In House Training)

หลักสูตรเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน มีดังนี้ ;

1.วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน
2.ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
3.การบัญชีและแนวทางการตรวจสอบบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
4.การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
5.วิธีขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
6.สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน
7.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
8.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
9.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
10.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตนำเข้าผู้เชี่ยวชาญ และครอบครัวผู้ติดตามสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน